• Oznam pre rodičov budúcich prvákov:
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na stránke školy bola zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu už kontaktovali rodičia prvákov školu prostredníctvom e-mailu: zssmshorna.streda@gmail.com do 26.8.2021 do 8:00 hod. a s triednou učiteľkou.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • podľa pokynov MŠVVaŠ SR  škola objednala balíčky 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie na 1 žiaka  podľa záujmu rodičov našich žiakov.

      V pondelok 23.8.2021 bola tu na webovej stránke našej školy sprístupnená anketa na vyjadrenie záujmu rodičov našich žiakov o samotesty prostredníctvom EduPage DO 26.8.2021 DO 9:00 h.

    • Oznam vedúcej ŠJ:
     • Oznam vedúcej ŠJ:

     • Vážení  rodičia,

      pod textom tohto oznamu máte k dispozícií prihlášku na stravovanie Vášho  dieťaťa u nás v škole v školskom roku 2021/2022. Máte možnosť si ju doma vytlačiť  a vypísanú odovzdať,  alebo  si  ju osobne prevziať  v budove  školy v týždni od  23.8.2021 - 27.8.2021 od 7,30 hod do 13,00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ a vypísanú, podpísanú odovzdať  DO 27.8.2021 do 13,00 h = piatok.

      Pekný deň....

      Záväzná prihláška na stravu v ŠJ  TU.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com, info: 0903 549813.

    • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:
     • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:

     • Od septembra vzniká nárok na dotáciu na stravovanie len deťom v hmotnej núdzi a deťom rodičov, ktorí si nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (Bude potrebné predložiť potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.) Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť na Obecný úrad Horná Streda v termíne do 10.8.2021.

      Čestné vyhlásenie TU.

     • Prázdniny:

     • Letné prázdniny sú od 01.07.2021 do 31.08.2021. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2021/2022.

    • Prázdninovo dovolenkové želanie:
     • Prázdninovo dovolenkové želanie:

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      želáme všetkým slnečné prázdniny a pohodovú dovolenku. Dobre si oddýchnite, načerpajte nové sily, zmysluplne využite čas a dávajte si na seba pozor!

      Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2021/2022.

      Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

       

    • Brigáda v škole:
     • Brigáda v škole:

     • V sobotu 19.6.2021 od 9,00 hod sa uskutočnila v našej - Vašej škole v Hornej Strede brigáda s cieľom dokončiť náter oplotenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy v Hornej Strede za priloženie pomocnej ruky k spoločnému dielu a prispeniu k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše - Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        

    • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:
     • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 5. 2021, riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda po prerokovaní v pedagogickej rade, oznamuje, že klasifikovať sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 budú vyučovacie predmety, ktoré sa vyučovali dištančnou formou - budú hodnotené známkou.

      Vyučovacie predmety = informatika, technika, pracovné vyučovanie, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, cvičenia zo SJL, ktoré sa nevyučovali počas dištančného vzdelávania, nebudú klasifikované. Tieto predmety budú hodnotené slovom "absolvoval /-la".

    • Hudobná výchova 4.trieda
     • Hudobná výchova 4.trieda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobná výchova 4.trieda.

      Uverejňujeme zopár fotiek z vyučovacej hodiny hudobnej výchovy= 13.5.2021. V rámci zachovania kultúrneho dedičstva našej krajiny sa naši štvrtáci zoznamovali s ľudovými hudobnými nástrojmi ako je fujara, husle, ozembuch, drumbľa, kde si ukázali ich využitie nielen v ľudovej, ale aj modernej hudbe. Okrem toho nás hrou na priečnej flaute potešila aj Nikolka Kojdová.

     • DEŇ MATIEK:

     • KVETY PRE MAMU

      Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,

      za zelené detské brehy.

      Za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

    • ZŠ s MŠ Horná Streda od 10.5.2021:
     • ZŠ s MŠ Horná Streda od 10.5.2021:

     • Na základe novej mapy sa okres Nové Mesto nad Váhom nachádza od  pondelka 10. mája 2021 v červenej farbe.

      Z toho dôvodu nie je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti papierovo ani elektronicky pre žiakov, ktorí navštevovali školu riadne po celý týždeň. Spomínané vyhlásenie Priloha_8 je povinný predkladať žiak vtedy, ak sa nezúčastňuje vyučovania viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Rovnaké pravidlo a aj  rovnaké vyhlásenie platí pre deti v materskej škole.

    • Prevádzka školy od 3. mája 2021 - AKTUALIZOVANÉ:
     • Prevádzka školy od 3. mája 2021 - AKTUALIZOVANÉ:

     • Keďže od 3. mája 2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v červenej farbe (II. stupeň varovania), žiaci 5., 6. a 7. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie.

      Vyučovanie vo všetkých ročníkoch (1.– 9. roč.) bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v EduPage na webovej stránke školy.

      Na základe uznesenia vlády SR č. 215/2021 od 3. mája 2021 sa nemusia žiaci ani zákonný zástupca žiaka pri vstupe do školy preukazovať negatívnym testom.

      Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021.

      Zákonný zátupca pri nástupe dieťaťa do školy odovzdá vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti: Tlačivo z webu MŠ SR príloha 8 od 3.5.2021 TU, alebo v EduPage podľa manuálu pošlú triednemu učiteľovi prostredníctvom aplikácie EduPage- Návod= https://help.edupage.org/.

      Uznesenie_vlady_SR_229_2021.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje