• Uzatvorenie areálu školy
     • Uzatvorenie areálu školy

     • Z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 je celý areál školy vrátane ihriska a vonkajších priestorov uzatvorený. Odporúčame rodičom, aby sa deti v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch. Ideálne je zdržiavať sa doma alebo voliť prechádzky na menej frekventované miesta. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú dobu.

      Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemne strávený čas v kruhu svojich najbližších.

    • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:
     • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane prerušené vyučovanie v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci sa budú vzdelávať formou samoštúdia.

      Odporúčame:

      - zdržiavať sa v domácom prostredí,

      - nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,

      - nestretávať sa so spolužiakmi,

      - využiť tento čas na samoštúdium,

      - očakávať elektronické zasielanie úloh od vyučujúcich cez Edupage,

      - sledovať stránku školy.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali web sídla školy o domácom vzdelávaní žiakov.

      Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej.https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali stránky školy, školský Facebook, ale aj stránky Ministerstva školstva, mesta Nové Mesto nad Váhom a Úradu verejného zdravotníctva. Tu nájdete všetky dôležité informácie súvisiace s vírusom COVID-19. V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovaní Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom web stránky školy, portálu Edupage a školského Facebooku. Škola dodržiava všetky pokyny a nariadenia, ktoré sú jej uložené.

      Preto Vás žiadame, aby ste ich v záujme zdravia Vašich detí plne rešpektovali.

      Ďakujeme.

    • ZÁKAZ VSTUPU:
     • ZÁKAZ VSTUPU:

     •     Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov ZÁKAZ VSTUPU do priestorov školy všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy.Rodičia si môžu žiakov vyzdvihnúť po skončení vyučovania pred budovou školy o 11.10, 12.05, 13.00, 14,30, 15.00, 15.30 a 16,00 hod. Pri vchode do školy je zvonček-v prípade potreby môžte zazvoniť. Na základe písomného súhlasu rodiča, môže žiak odísť z ŠKD domov sám.Cudzí stravníci si môžu obed prevziať v čase od 11.10 – 12.30 hod. cez zadný vchod do ŠJ.Ďakujeme za rešpektovanie tohto zákazu!

      MŠ HORNÁ STREDA: Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov usmernenie na preberanie detí do MŠ a  z MŠ: Do MŠ v čase 6,30 hod – 8,00 hod v šatni, Z MŠ v čase 12,00 h - 12,15 h v šatni a 15,00 h - 16,00 hod v šatni MŠ. Ďakujeme za rešpektovanie tohto usmernenia!

      DÔLEŽITÝ OZNAM MŠ: Žiadame rodičov detí MŠ, aby pravidelne sledovali internetovú stránku ZŠ s MŠ Horná Streda=TU a školský Facebook, kde nájdu usmernenia Ministerstva školstva, ohľadne šíriaceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVI–19 a týmito usmerneniami sa riadili. Ďakujeme. MŠ Horná Streda.

    • Dôležité odporúčanie:
     • Dôležité odporúčanie:

     • Aktualizovaná informácia k včerajšiemu usmerneniu: AKTUALIZÁCIA (10. 3. 2020):

      Na základe pokynov krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom sa odporúča rodičom žiakov, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, resp. ich rodinní príslušníci pracovne navštevujú rizikové oblasti, aby zvážili domácu izoláciu žiakov a kontrolovali ich zdravotný stav. Títo žiaci budú z vyučovania ospravedlnení. Žiakov, ktorých si rodičia ponechajú v domácej izolácii je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom riaditeľovi školy.

    • OZNAMY:
     • OZNAMY:

     •  1.    V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  s  okamžitou platnosťou rušíme až do odvolania všetky exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia.

       2.    Žiadame rodičov, aby do stredy 11.3.2020 zabezpečili pre svoje deti hygienické vrecúško, ktorého súčasťou bude mydlo, uterák, hygienické vreckovky a dezinfekčný gél na ruky.

      3.    odporúčame  dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok  na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

    • UPOZORNENIE:
     • UPOZORNENIE:

     • V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo MŠVVaŠR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Rodičia by nemali posielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum v nepretržitej prevádzke:

      RÚVZ Trenčín: 0911/763 203.

     • Firma PORSCHE sponzorsky dar:

     • FIRMA PORSCHE ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

     • Prosba rodičov

     •    Milí rodičia a priatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede. Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

         Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich už zaplatených daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.                              Tlačivo na 2 % z už zaplatenej dane 2019.pdf

     • VACUUMSCHMELZE sponzorsky dar:

     • FIRMA VACUUMSCHMELZE HORNÁ STREDA ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

    • Výborné 3.miesto v okrese:
     • Výborné 3.miesto v okrese:

     • Dňa 29.1.2020 sa naša šikovná žiačka 5.ročníka Viktória Királová zúčastnila súťaže Matematická olympiáda okresné kolo v Novom Meste nad Váhom, kde sa umiestnila na výbornom 3.MIESTE V OKRESE o jeden bod za prvým žiakom. Viktorke GRATULUJEME a ĎAKUJEME jej za super výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Vianočné želanie
     • Vianočné želanie

     •      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

         Ďakujeme Vám za spoluprácu, za podporu a priazeň v roku 2019. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky plné porozumenia a lásky v kruhu najbližších. Zažite príjemnú atmosféru Vianoc, ktorá Vás naplní energiou a odhodlaním.V roku 2020 Vám želáme zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

      Zamestnanci ZŠ s MŠ Horná Streda. 🎄❄️☃️🍀

    • Informácia:
     • Informácia:

     • Rodič - zákonný zástupca po oznámení neprítomnosti svojho dieťaťa v škole triednemu učiteľovi, musí túto neprítomnosť svojho dieťaťa oznámiť aj vedúcej školskej jedálne deň vopred-v núdzovej situácii ráno do 7:30 h, telefón: +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Ďakujeme. Pekný deň....

    • Deň Jabĺk
     • Deň Jabĺk

     • Deň jabĺk patrí v našej škole už k tradičným výstavkám, aktivitám. Hlavným cieľom tejto akcie je spropagovať konzumáciu surového ovocia, najmä jabĺčok a zdravej výživy. Dňa 7.10.2019 sa uskutočnili v našej škole aktivity spojené hlavne s jablkom a iným ovocím - Hodina čítania - štvrtáci čítajú prvákom, Súťaže s jablkom v telocvični, "Deň jabĺk u druhákov". Fotky TU.

    • Cezpoľný beh žiakov ZŠ
     • Cezpoľný beh žiakov ZŠ

     • Začal sa nový školský rok a tým aj školské športové súťaže. Naši žiaci sa zúčastnili 7.10.2019 okresného kola v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom v mestskom parku pri ZŠ Kpt. Nálepku. Najviac sa darilo dievčatám. Klára Moravanská skončila na veľmi peknom 4.mieste zo 43 všetkých súťažiacich dievčat. V celkovom poradí družstiev dievčat skončili naše dievčatá na výbornom 7.mieste z 15 prítomných základných škôl v okrese Nové Mesto nad Váhom. Chlapci sa tiež snažili zabehnúť čo najlepšie. Našim žiakom v zostave Klára Moravanská, Terézia Čačíková, Sofia Šimková, Milan Forro, Šimon Markech a Denis Kotula ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy. Fotky TU.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje