• Oznam školskej jedálne:
     • Oznam školskej jedálne:

     • Vzhľadom na pripravované zmeny vo financovaní stravy v školách (strava zadarmo), si Vás dovoľujeme upozorniť,  že od januára 2021 sa stravovanie zadarmo ruší. Prihláška na stravu, ktorú obdržíte, platí teda iba od septembra 2020 do decembra 2020. 

      Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v škole u vedúcej ŠJ od pondelka 17.8.2020 od 8,00 h – do 13,00 hod.

      Zálohová platba 10 €  sa  nebude vyžadovať. Stravníci ešte budú dočerpávať z preddavku, ktorý zaplatili v septembri 2019.

      V priebehu mesiaca december budú vydávané nové prihlášky na stravu súčasne už so šekom na mesiac január 2021.

      Žiadame vyplnenú prihlášku na stravu v škole 9/2020 až 12/2020 odovzdať vedúcej ŠJ najneskôr do 26.8.2020.

      Odhlasovanie stravy v škole deň vopred na číslo 0904/381093 p. Moravčíková - vedúca ŠJ, alebo pevná  linka 032/6401592.

    • Prevádzka ZŠ:
     • Prevádzka ZŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa  ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky základnej  školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka ZŠ bude od 7,10 hod.  do 16,00 hod.
      • Ráno bude vždy príchod žiakov do školy od 7,10 hod  do  7,30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole je nevyhnutné, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • V ZŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy školy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň (v plastovom vrecku) minimálne dve čisté vydezinfikované rúška a balíček hygienických jednorazových vreckoviek.
      • Vstup do budovy školy nie je rodičom povolený.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - žiak odovzdá  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.  pri vstupe do budovy školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia

      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú  prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
      • V každom ročníku bude učiť jeden učiteľ (triedny učiteľ) do 12:00 hod. a jeden učiteľ v ŠKD (len pre 1., 2. a 3. ročník dovtedy, kým žiaci neodídu z družiny domov). .
      • Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý budeme uskutočňovať,  písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.
      • Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. V prípade  väčšieho počtu žiakov prichádzajúcich do ZŠ budú žiaci usmernení povereným zamestnancom, aby vstupovali individuálne – v rozostupoch tak, aby sa dala zmerať teplota každému žiakovi.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy školy dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej  školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca pripraví žiakovi rezervné rúško(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si po príchode do triedy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces. Na toalety bude odchádzať vždy s rúškom na tvári.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško.  Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Základná škola bude opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budeme organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
      • Pre každú skupiny žiakov vonku bude určený oddelený priestor.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné  uteráky sa nebudú používať.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí. Bude vykonávané minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, vypínače, zábradlia).
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy budú nachádzať, sa bude vykonávať najmenej raz denne.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie

      • Stravovanie pre žiakov ZŠ bude zabezpečené v školskej jedálni.
      • Skupiny žiakov sa nebudú v jedálni premiešavať, pri stoloch bude zabezpečený odstup.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiaci si jedlo a nápoje budú sami odoberať cez výdajné okno v školskej jedálni.
      • S dokladaním jedál, nápojov a príborov bude vypomáhať sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.
      • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      • Ak bude žiak v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude základná škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to vprípade iných infekčných ochorení.
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa základnej školy a opustí základnú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26. 05. 2020                       Mgr. Peter Vrábel

    • Prevádzka MŠ:
     • Prevádzka MŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 15:30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole je nevyhnutné, aby deti, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
      • V MŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ a dezinfekcia.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom, vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca zabezpečí, aby si dieťa nenosilo hračky a iný  materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa=   MŠ - Priloha č. 6.

      Organizácia

      • Prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ a podľa poveternostných podmienok.
      • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
      • Materská škola sa  v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy bude pohybovať vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. V prípade  väčšieho počtu osôb prichádzajúcich do MŠ, prosíme vstupovať do šatne individuálne (rodič a dieťa), ostatní budú čakať vo vonkajších priestoroch.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do šatne dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) sa dieťa nepreberie.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí (v plastovom vrecku) umiestnenie čistého vydezinfikovaného rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
      • Dieťa si následne umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom pani učiteľky alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško pri preberaní detí počas ranného filtra a pri akomkoľvek kontakte s deťmi. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
      • Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových, vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky  sa nebudú  používať. Textilné  uteráky sa rovnako nebudú používať.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie a odpočinok detí

      • Stravovanie pre deti v MŠ bude zabezpečené v bežnej podobe v školskej jedálni.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Všetky deti budú po obede absolvovať odpočinok na lôžkach, ktoré budú od seba vzdialené minimálne 1 meter.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
      • Ak bude dieťa v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude materská škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
      • Ak by sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa  školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • V prípade potvrdenia ochorenia - MŠ bude postupovať podľa usmernenia príslušný RÚVZ.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26.05. 2020                    Mgr. Peter Vrábel

    • Stravovanie od 1.6.2020:
     • Stravovanie od 1.6.2020:

     •   Podľa    rozhodnutia   Ministerstva školstva SR par. 140 ods. 13 a par. 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prebiehať stravovanie žiakov základnej školy u nás nasledovne:

      Obed  bude  možný  poskytovať  všetkým  žiakom  bez  ohľadu na  jeho prítomnosť  v školskom  zariadení. Bude vydávaný v dvoch možných formách:

      1. odstravovaním  žiaka  priamo v jedálni = pre žiakov prítomných na vyučovaní.

      2. odberom  v prenosných  nádobách.

         Žiadame týmto rodičov žiakov tried 1. až  9., alebo  zákonných zástupcov  dieťaťa,  aby  záväzne  svoje  dieťa  prihlásili na odoberanie  stravy a to výberom jednej z týchto štyroch nižšie uvedených možností:

      1.  dieťa bude prítomné v škole na vyučovaní a strava mu bude podávaná v priestoroch školskej jedálne.

      2.  dieťa bude prítomné na vyučovaní, ale nemá záujem o odoberanie stravy v žiadnej z ponúknutých možností.

      3.  dieťa  nebude  prítomné na vyučovaní  a chce  odoberať  stravu  do prenosných  nádob / v tomto prípade   môže  pripravenú stravu prebrať  IBA  RODIČ  ALEBO  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA. V čase  od  12.00 hod do 13.00 h   treba  si priniesť   tašku, alebo  igelitové  vrecko. Strava bude vydávaná zo zadných priestorov školskej  kuchyne (vchod pri kotolni).

      4.  dieťa nebude prítomne na vyučovaní, a ani nemá záujem o odoberanie stravy.

      Žiadame týmto rodičov, aby DO PONDELKA 25.5.2020 ohlásili na mobilné číslo 0904/381093 vedúcej školskej  jedálne p. Moravčíkovej  formou SMS uviedli o akú  formu  stravy  majú  záujem,  stačí uviesť  jedno číslo zo štyroch vyššie uvedených možností. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Na stravu na obedy sa Prihlasuje na celý týždeň vopred, odhlasovanie treba deň vopred  do 14,00 hod.

      UPOZORNENIE: Pri včasnom neodhlásení dieťaťa deň vopred do 14,00 hod uhrádza rodič stravné v plnej sume 1,20 €, ktoré mu bude odrátané zo zálohy (10 € uhradenej v septembri 2019).

    • Veľké poďakovanie:
     • Veľké poďakovanie:

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

      Po možnom avizovanom zverejnení podmienok otvárania škôl Vás o situácii budeme informovať prostredníctvom webu našej školy aj prostredníctvom školského facebooku.

      Krásny deň Vám prajeme....

      Vedenie školy

     • Opatrenia ministerstva školstva:

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Termíny budú ešte upresnené.

      Vyučovacie programy pre deti vysiela RTVS na Dvojke.

      Nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      Podrobné informácie sú tu.

    • Oznam
     • Oznam

     • Zmeny v hodnotení žiakov

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujeme, že

      • priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – žiaci nedostávajú známky
      •  predmety – Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Hudobná výchova, Informatika, Angličtina hrou, Hravá informatika  nebudú pri záverečnom hodnotení klasifikované. Na koncoročnom vysvedčení budú mať žiaci uvedené pri týchto predmetoch absolvoval/a
      • prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia
      • ostatné vyučovacie predmety budú klasifikované známkou v zmysle metodického pokynu na hodnotenia a klasifikáciu a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní
    • Pomoc rodičom:
     • Pomoc rodičom:

     • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.:

      • Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
      • WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
      • O videohrách vo vzdelávaní
      • Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie
      • Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
      • 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

      Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

    • Uzatvorenie areálu školy
     • Uzatvorenie areálu školy

     • Z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 je celý areál školy vrátane ihriska a vonkajších priestorov uzatvorený. Odporúčame rodičom, aby sa deti v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch. Ideálne je zdržiavať sa doma alebo voliť prechádzky na menej frekventované miesta. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú dobu.

      Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemne strávený čas v kruhu svojich najbližších.

    • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:
     • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane prerušené vyučovanie v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci sa budú vzdelávať formou samoštúdia.

      Odporúčame:

      - zdržiavať sa v domácom prostredí,

      - nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,

      - nestretávať sa so spolužiakmi,

      - využiť tento čas na samoštúdium,

      - očakávať elektronické zasielanie úloh od vyučujúcich cez Edupage,

      - sledovať stránku školy.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali web sídla školy o domácom vzdelávaní žiakov.

      Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej.https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali stránky školy, školský Facebook, ale aj stránky Ministerstva školstva, mesta Nové Mesto nad Váhom a Úradu verejného zdravotníctva. Tu nájdete všetky dôležité informácie súvisiace s vírusom COVID-19. V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovaní Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom web stránky školy, portálu Edupage a školského Facebooku. Škola dodržiava všetky pokyny a nariadenia, ktoré sú jej uložené.

      Preto Vás žiadame, aby ste ich v záujme zdravia Vašich detí plne rešpektovali.

      Ďakujeme.

    • ZÁKAZ VSTUPU:
     • ZÁKAZ VSTUPU:

     •     Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov ZÁKAZ VSTUPU do priestorov školy všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy.Rodičia si môžu žiakov vyzdvihnúť po skončení vyučovania pred budovou školy o 11.10, 12.05, 13.00, 14,30, 15.00, 15.30 a 16,00 hod. Pri vchode do školy je zvonček-v prípade potreby môžte zazvoniť. Na základe písomného súhlasu rodiča, môže žiak odísť z ŠKD domov sám.Cudzí stravníci si môžu obed prevziať v čase od 11.10 – 12.30 hod. cez zadný vchod do ŠJ.Ďakujeme za rešpektovanie tohto zákazu!

      MŠ HORNÁ STREDA: Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov usmernenie na preberanie detí do MŠ a  z MŠ: Do MŠ v čase 6,30 hod – 8,00 hod v šatni, Z MŠ v čase 12,00 h - 12,15 h v šatni a 15,00 h - 16,00 hod v šatni MŠ. Ďakujeme za rešpektovanie tohto usmernenia!

      DÔLEŽITÝ OZNAM MŠ: Žiadame rodičov detí MŠ, aby pravidelne sledovali internetovú stránku ZŠ s MŠ Horná Streda=TU a školský Facebook, kde nájdu usmernenia Ministerstva školstva, ohľadne šíriaceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVI–19 a týmito usmerneniami sa riadili. Ďakujeme. MŠ Horná Streda.

    • Dôležité odporúčanie:
     • Dôležité odporúčanie:

     • Aktualizovaná informácia k včerajšiemu usmerneniu: AKTUALIZÁCIA (10. 3. 2020):

      Na základe pokynov krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom sa odporúča rodičom žiakov, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, resp. ich rodinní príslušníci pracovne navštevujú rizikové oblasti, aby zvážili domácu izoláciu žiakov a kontrolovali ich zdravotný stav. Títo žiaci budú z vyučovania ospravedlnení. Žiakov, ktorých si rodičia ponechajú v domácej izolácii je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom riaditeľovi školy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje