• ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:
     • ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:

     •   Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.5.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (Príloha 1: žiadosť/návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania- vedúcej školskej jedálne p. Edite Moravčíkovej, a to najneskôr v termíne do 14. apríla 2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (Príloha 2: zápisný lístok stravníka).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate (Príloha 1: žiadosť/ návratka) a zároveň zákonný zástupca predloží písomné vyjadrenie lekára – špecialistu a číslo účtu (IBAN) na ktorý bude obec Horná Streda dotáciu posielať.

      =  Príloha 1: Žiadosť/ Návratka.

      = Príloha 2: Zápisný lístok stravníka (len pre žiakov, ktorí sa v súčasnosti v ŠJ nestravujú, ale majú záujem o stravovanie od 1.5.2023)

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024:
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje rodičom,

      že ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 

      bol dňa:

      17.4.2023 od 13.00 do 17.00 hod.

      Zápis sa uskutočnil prezenčnou formou,

      teda za účasti detí a rodičov.

       

      K zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo potrebné odovzdať:

      • prihláška (vyžaduje sa podpis obidvoch zákonných zástupcov)
      • kópia rodného listu dieťaťa
      • 25 € - základná sada zošitov, výkresy, farebný papier, časopis....

      Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe prihlášky na vzdelávanie v základnej škole. Vyplnenú prihlášku rodičia prinesú na zápis spolu s občianskym preukazom a kópiou rodného listu dieťaťa.

      V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2023 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky!  Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predpimárnom vzdelávaní pokračovať.

      Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      • jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
      • jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie – príloha 1),
      • ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie príloha 2).

       

      Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

      Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:

      • Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2023 a dosiahnu školskú spôsobilosť.
      • Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.
      • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že rozhodnutie možno doručiť len jednému, predložia o tom škole písomné vyhlásenie príloha 2.

       Prihláška

       Príloha 1

       Príloha 2

       Kontakt:    tel.:  032/7773175, e-mail: zssmshorna.streda@gmail.com

           Stále sa snažíme byť lepší a vytvárame čo najlepšie podmienky pre všetkých, ktorí tu pracujú, vzdelávajú sa, sú nadaní, ale aj potrebujú odbornú pomoc.

      Ďalšie informácie k zápisu detí do 1. ročníka sú TU.

    • Otvorená hodina v 1. triede:
     • Otvorená hodina v 1. triede:

     • Triedna učiteľka 1. triedy pozvala rodičov našich prváčikov na otvorenú hodinu SJL, ktorá sa uskutočnila dňa 29.3.2023. 

      Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 19 rodičov, z čoho sa tr.uč. veľmi potešila a vyjadrila vďaku rodičom, že sa zaujímajú o svoje ratolesti. Rodičia si mali možnosť pozrieť ako prebieha edukačný proces - konkrétne Vyvodenie hlásky F, f a nácvik čítania slov a viet a taktiež nácvik písania trošku ťažšieho písmena f. Žiakom sa všetko krásne podarilo, cieľ vyuč.hodiny splnili všetci na 1 *.  

      Tr.uč. dojali rodičia, ktorí jej na záver zatlieskali a vyjadrili, že sa im vyuč.hodina veľmi  páčila a videli, že si svoju prácu robí zodpovedne. Srdečne sa tr.učiteľke poďakovali za nezabudnuteľný zážitok 

      Prváčikom sa tiež veľmi páčilo a nechceli svojich rodičov pustiť z triedy domov.  Nadšení rodičia nakoniec opustili triedu plní dojmov a  krásnych okamihov z vyučovania. 

      Mgr. Ingrid Palková 

     • Veslovanie v škole:

     • V utorok 28.3.2023 bol vydarený športový deň v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci si vyskúšali jazdu na veslárskom trenažéri a niektorí súťažili, kto najrýchlejšie prevesluje 200 m dlhú trať. Možno aj z týchto mladých športovcov vyrastú nové veslárske nádeje. vž

    • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:
     • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:

     • K mesiacu - marec – neodmysliteľne patrí kniha, preto triedne pani učiteľky druhákov, tretiakov a štvrtákov, pripravili exkurziu do Mestskej knižnice Piešťany.

      Najskôr sme si pozreli bábkové divadielko – Paskudárium, kde sa deti vtipnou formou naučili, ako sa odnaučiť zlozvykom, ako –lenivosť, špáranie sa v nose, ufúľanosť...

      Potom sme sa presunuli na unikátnu a jedinečnú výstavu bábok Depozitárium Bratislavského bábkového divadla. Prezentované bábky, ktoré sa už dostali do bábkarského dôchodku, znova aspoň na chvíľu ožili a potešili oko i dušičku malého i veľkého diváka. Naučili sme sa, ako sa volajú rôzne typy bábok, zoznámili sa s prácou scénografa a tiež v ktorých inscenáciách vystupovali vystavované bábky. Nazreli sme do histórie cisára Jozefa II., či grófa Drakulu.

      Depozitárium je jedinečná príležitosť, zažiť divadelné bábky na vlastné oči, naživo a zblízka.

      Vrelo odporúčame všetkým!

     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 20.3.2023 sa naši žiaci 1. triedy zúčastnili  exkurzie do ATLANTIS Centra v Leviciach. Cieľom exkurzie bolo naučiť sa prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok, snažiť sa u detí vyvolať záujem o fyzikálne, chemické a iné deje, ktoré sú okolo nás. Zážitkovým spôsobom im boli vysvetlené fyzikálne a chemické zákony, princípy očných klamov. Prostredníctvom interaktívnych voliteľných programov sa mohli preniesť do čias dinosaurov, Titanicu, objavovať vesmír a záhady ľudského tela či robotiky, alebo spoznať problémy spojené so životným prostredím. Spolu si vyskúšali 70 interaktívnych zábavno- fyzikálnych exponátov a bublinkový svet. Prváčikov veľmi uchvátil program Harry Potter a Kúzla Rokfortu, kde sa aspoň na chvíľku stali študentmi tejto čarodejníckej školy, spoznali záhady Rokfortu a vyskúšali si kostýmy hrdinov. 

      V programoch bol kladený doraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky! 

      Tr.uc. Mgr.Ingrid Palková 

      Fotky tu=Atlantis Levice 20.3.2023 - 1. trieda.

     • Deň svätého Patrika:

     • Dňa 17.3.2023 mali naši žiaci pripravené rôzne hry a aktivity na priblíženie tradícii inej kultúry- tentokrát Írska. Deň svätého Patrika je kultúrny, ale aj náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do tejto zeme. Oslavuje sa okrem Británie aj v USA či Austrálii. 

    • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:
     • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:

     • Dňa 16.3.2023 sa v ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov ZŠ predkolo vo florbale. Našu školu reprezentovali: M. Vlnka, B. Kotula, F. Hladký, Š. Markech, T. Barbušin, A. Krajčo, M. Janíček, M. Markech pod vedením pána učiteľa Mgr. Viliama Žitňanského. Našim šikovným chlapcom ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy. v.ž.

     • Brigáda - Práce na vynovení školskej jedálne:

     • V sobotu  25. februára 2023 sa uskutočnila brigáda, na ktorej sme vymaľovali školskú jedáleň a nový náter dostali aj radiátory. Za účasť na brigáde ďakujeme  členom Old Boys tímu  -  P. Masárovi, P. Kobelárovi, M. Vrábelovi, M. Pomajbovi a M. Masárovi . Za pomoc ďakujeme aj J. Vrábelovej, F. Vráblovej a tiež žiakom F. Kobelárovi a T. Vrábelovi.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje