• Plenárne + triedne RZ:
     • Plenárne + triedne RZ:

     • Dňa 30.9.2021 štvrtok o 16:00 h sa uskutoční V TRIEDACH Plenárne rodičovské združenie rodičov detí ZŠ a potom následne triedne RZ.

      Prosíme rodičov, aby sa zúčastnili združenia o 16 h bez detí a Prosíme v rámci ochrany zdravia ľudí, aby ste počas rodičovského združenia mali rúško/ respirátor na prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa). Po príchode do školy musia prítomní rodičia odovzdať triednym učiteľom vyplnené a potvrdené „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ - Priloha z webu Ministerstva školstva SR  na stiahnutie je TU.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Pekný deň....

    • Rada školy
     • Rada školy

     •             Žiadame rodičov, ktorí majú záujem kandidovať vo voľbách do Rady školy pri ZŠ s MŠ Horná Streda, aby nám oznámili svoju kandidatúru mailom do 29.9.2021 na email: zssmshorna.streda@gmail.com

    • Oznam MŠ:
     • Oznam MŠ:

     • Vážení rodičia,

      nakoľko je potrebné zvoliť člena do Rady školy za rodičov detí z MŠ, prosím o nahlásenie záujemcov o túto funkciu u p. Grancovej do termínu schôdze rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2021, t.j. utorok o 15:30 hod. v jedálni ZŠ.

      Účasť je potrebná.

      Ďakujeme.

    • Oznámenie výsledku testu:
     • Oznámenie výsledku testu:

     • Vážení rodičia!

      V EduPage v module Žiadosti/ Vyhlásenia je pripravené vyhlásenie: Domáci AG samotest – výsledok.

              Žiadame rodičov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu informovali prostredníctvom školského informačného systému EduPage, informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania  a o jeho výsledku - aj negatívny.

      Postup v EduPage= Žiadosti/vyhlásenia – domáci AG samotest – oznámenie o použití - výsledok).

      Týmto spôsobom si hneď splníte povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali samotesty:
     • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali samotesty:

     • Rodičia, ktorí si objednali antigénové samotesty na domáce použitie, si môžu tieto testy prevziať vo výdajnom mieste pri vstupe do budovy školy:

      • 14.9.2021 t. j. v utorok  v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod.
      • v  inom čase po telefonickom dohovore na t.č. 032/7773175.
    • Záujmové útvary - krúžky:
     • Záujmové útvary - krúžky:

     •     V školskom roku 2021/2022 ponúkame pre žiakov nasledujúce krúžky - ponuka je tu nižšie.

      Prosíme rodičov, aby vybrali pre svoje deti maximálne dva krúžky. Iba na prvý (hlavný) uplatnia vzdelávací poukaz žiaka.

      Našej škole prosíme odovzdať vzdelávací poukaz spolu s vyplnenou a podpísanou ponukou krúžkov na druhej strane vzdelávacieho poukazu v rámci šetrenia papiera, stromov,  odovzdať do 17.9.2021. Krúžky budú v daný deň začínať o 13,30 hod.

      Prajeme pekný deň....

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com.

     • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022:

     • Vážení rodičia,

          začiatok školského roka je opäť neštandardný. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID 19 a pomalé zvyšovanie sa počtu nakazených osôb. Preto Vás chceme poprosiť o vzájomnú spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení.

      Želáme Vám veľa zdravia a chuti zdolávať nové výzvy pri vzdelávacom procese Vašich detí v tomto školskom roku.

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bolo 2.9.2021 (štvrtok) o 7:30 hod. na školskom dvore.

      Rodičom vstup do budovy školy nie je umožnený. 

          Rodičia prvákov 2.9.2021 po slávnostnom otvorení vstúpili do budovy školy=Povinnosťou bolo odovzdať triednej učiteľke prvákov vyplnené podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - Tlačivo je TU  a mať v budove školy prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Pri prvom nástupe do školy 2.9.2021 a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane vikendov a sviatkov) rodič žiaka alebo len žiak predkladá vyplnené a potvrdené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  tlačivo je TU.  

      Žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID, odovzdajú vyplnené okrem tlačiva o bezpríznakovosti aj tlačivo „Výnimka z karantény“ -TU.  

      K antigénovým samotestom a ich prevzatiu škola zverejní informácie neskôr, resp. po ich dodaní do školy.

      Antigénové samotesty dostanú len tí žiaci, ktorých rodičia prejavili o ne záujem do 26.8.2021 hlavne prostredníctvom Ankety v Edupage a prváci  e-mailom.

      • VŠETCI žiaci a zamestnanci školy sú povinní v budove školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom - výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SRč.237
      • ŠKD aj Školská jedáleň budú v prevádzke od 3.9.2021
      • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť)
      • Konzultácie budú prebiehať dištančne, telefonicky, mailom (po dohode s učiteľom)
      • Návštevník školy môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa školy a musí sa preukázať  Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka TU.

      - Odporúčame vám prečítať si tiež informácie v nasledujúcom odkaze

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      - Prosíme všetkých rodičov, aby stále pravidelne aktívne sledovali našu webovú stránku školy:

      https://zssmshstreda.edupage.org

       

      Postup ako sa rodič nášho žiaka môže stále prihlásiť na edupage.org:

      1.   Prihláste sa na webovú stránku  www.zssmshstreda.edupage.org 

      2.   Kliknite na Prihlásenie (v pravom hornom rohu)

      3.   Prihlasovacie meno: vaša emailová adresa

      4.   Heslo: vygenerované heslo, ktoré ste dostali do emailovej pošty.

      Pekný deň....

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na stránke školy bola zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu už kontaktovali rodičia prvákov školu prostredníctvom e-mailu: zssmshorna.streda@gmail.com do 26.8.2021 do 8:00 hod. a s triednou učiteľkou.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje