• PREVÁDZKA ZŠ s MŠ Horná Streda OD 1.3.2021:
     • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ Horná Streda OD 1.3.2021:

     • MATERSKÁ ŠKOLA

      • vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a pokyny RÚVZ bude od 1.3.2021 prevádzka MŠ prerušená.

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA

      • žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú od pondelka 1.3.2021 v dištančnom vzdelávaní podľa  platného dištančného rozvrhu.

      Sledujte webovú stránku školy, aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať. Pekný deň....

    • Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí:
     • Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí:

     • Posledný februárový týždeň (22.2 - 26.2.2021) sa uskutoční celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí.

      Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú aktuálne prezentácie, ktoré sú blízke mladým ľuďom a to prostredníctvom videí a fotiek. Žiaci základných škôl môžu spoznať priestory stredných škôl, ich vybavenie, život na škole, uplatnenie, vyučujúcich a úspešných absolventov. Zatiaľ sa do podujatia zapojilo viac ako 200 stredných škôl a každý deň sa pridávajú ďalšie školy z celého Slovenska.

      Prehliadka škôl bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk.

    • Jarné prázdniny 2021:
     • Jarné prázdniny 2021:

     • Jarné prázdniny budú od 15. februára 2021 (pondelok) do 19. februára 2021 (piatok). Nástup žiakov po prázdninách do školy závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese.

      Sledujte oznamy na tejto našej webovej stránke ZŠ s MŠ Horná Streda. Tu Vás budeme informovať aj o nástupe do školy po jarných prázdninách 2021.

      Prajeme Vám pekný deň....

    • MATERSKÁ ŠKOLA OD 15.2.2021:
     • MATERSKÁ ŠKOLA OD 15.2.2021:

     •         V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie a v súlade s Covid automatom  bude  MŠ v prevádzke od 15.2.2021 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je:

      • negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu ( odporúčame, aby sa  pretestovali obidvaja rodičia - platnosť testu je 7 dní )
      • potvrdenie obidvoch rodičov od zamestnávateľa, že nemôžu pracovať z domu
      • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      Potvrdenie od zamestnávatela a čestné vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca pred vstupom dieťaťa do MŠ 15.2.2021.

      Prosíme rodičov, aby do piatka  12.2.2021,  16,00 hod. oznámili  meno dieťaťa, ktoré od pondelka 15.2.2021 nastúpi do MŠ:

      • osobne v MŠ
      • alebo SMS správou ZRŠ pre MŠ p. Grancovej, na t.č. 0915 796 302.

      Sledujte webovú stránku školy, aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať.

    • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:
     • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:

     • Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry.

      Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu….

      Pred Vianocami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. 

      Naša škola v Hornej Strede uspela na MŠVVaŠ SR v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, keď sa nám podarilo získať pre našich žiakov a zamestnancov sumu 800,- €  na nákup kníh, učebníc. Tešíme sa.

      Viac informácií: 

      https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

    • Návrat do školy 8.2.2021:
     • Návrat do školy 8.2.2021:

     •   Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva

       otvárame 8. februára 2021 vyučovanie v škole pre:

      • 1. stupeň základnej školy
      •  materská škola
      •  školský klub detí
      • školská jedáleň - všetky deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí sa stravovali, budú automaticky považovaní za prihlásených. Ak z nejakého dôvodu dieťa/žiak nenastúpi v pondelok 8. 2. 2021 do MŠ/ZŠ je nutné odhlásiť stravu SMS správou  najneskôr  7. februára 2021 na tel. čísle: 0904 381 093 vedúcej ŠJ do 18,00 hod.  

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu:

      • platnosť testu je 7 dní
      • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci
      • o uplatnení výnimiek z testovania informujte preukázateľným spôsobom triedneho učiteľa Vášho dieťaťa
      • žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov
      • školu nemôže navštevovať dieťa, ktorému neskončila karanténa


      V prípade, že sa rozhodnete, že Vaše dieťa nenastúpi do školy:

      • ostáva na dištančnom vzdelávaní, ktoré nebude plnohodnotné, iba vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola
      • predpokladáme iba zadávanie domácich úloh cez edupage, učivo preberané na hodinách v škole si bude žiak zabezpečovať samostatne
      • rodič nebude mať nárok na OČR
      • žiak bude braný ako žiak s ospravedlnenou absenciou

      Otestovať sa môžete v sobotu 6. 2. 2021 v kultúrnom dome v Hornej Strede v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. Tento čas je vyhradený na pretestovanie zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí  MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ .

      Dieťa/žiak v pondelok 8.2. 2021 pri príchode do MŠ/ZŠ odovzdá podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - TU JE AKTUÁLNE TLAČIVO.

    • Organizácia vyučovania od 11.1.2021:
     • Organizácia vyučovania od 11.1.2021:

     •        Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPÚ nasledovne :

      Žiaci na I. stupni

      1. Od 11.1.2021 prechádzajú aj žiaci  I. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu od 11.1.2021. Na hodiny sa budú žiaci pripájať prostredníctvom aplikácie Teams. 

      2. Rodičovi v prípade potreby bude vyplácaná pandemická OČR.

      3. Rozvrh online hodín pre I. stupeň je zverejnený na www stránke školy.

      4. Odporúčame rodičom, aby si v predstihu vyskúšali prihlásenie do MS Teams a overili si platnosť svojich prihlasovacích údajov. V prípade problémov s prihlásením nás kontaktujte mailom na: zssmshorna.streda@mail.com

      4.  ŠKD  nebude v prevádzke.    

       Žiaci na II. stupni

      1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa doterajšieho rozvrhu zverejneného na webovej stránke školy.
      2. Klasifikáciu žiakov za I. polrok je možné v prípade nízkeho počtu známok u žiakov posunúť k 31.3.2021, ale aj ukončiť v riadnom termíne, čo uprednostňujeme.
      3. Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.
      4. Testovanie 9 prebehne v dňoch  9.-10.jún 2021.
      5. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať  ich webové stránky.  

      Ďalšie pokyny

      1. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich.

      2. Eviduje sa prítomnosť / neprítomnosť žiakov na online vyučovaní. V prípade neúčasti na hodine alebo technických problémov je potrebné toto čo najskôr  oznámiť vyučujúcemu, príp. triednemu učiteľovi.

      3. Žiaci, ktorým technické podmienky v domácnosti naumožňujú účasť na online hodinách si pracovné listy a zadania vyzdvihnú v škole vždy v pondelok do 10,00 hod., príp. postupujú podľa pokynov vyučujúceho.

      4. Odporúčame žiakom dodržiavať aj pri vyučovaní z domu základný štandard osobnej hygieny a úpravy na vyučovanie (tričko, tepláky, umytý, učesaný...). Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.

      5. V popoludňajších hodinách  odporúčame žiakom prechádzku alebo pohybové aktivity v prírode – na čerstvom vzduchu.

      6. V mesiaci január prebehnú on–line rodičovské združenia (konzultácie). Termín oznámi triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.

      7. Komunikácia rodič - učiteľ  prebieha najmä počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:00 hod., prípadne podľa vzájomnej dohody.

      Ďakujeme  rodičom za  ústretovosť a porozumenie.

     • Plán na návrat detí do škôl:

     • Od 11. januára 2021 bude 1. aj 2.stupeň pokračovať dištančným spôsobom výučby. Bližšie informácie k plánovanému otváraniu škôl sú tu. Rozvrh hodín pre dištančné vyučovanie v našej škole je už aktualizovaný - platí od 11.1.2021.

    • MATERSKÁ ŠKOLA - OZNAM:
     • MATERSKÁ ŠKOLA - OZNAM:

     • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a pokyny MŠVVaŠ SR bude prevádzka materskej školy obnovená od 11.01.2021 len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

      Postup zákonných zástupcov:

      1. Do štvrtka 07.01.2021,  10,00 hod  SMS správou oznámiť ZRŠ pre MŠ p. Grancovej, na t.č. 0915 796 302 meno dieťaťa, ktoré od pondelka 11.01.2021 nastúpi do MŠ.

      2. Pri vstupe do MŠ 11.01.2021  predloží zákonný zástupca potvrdenie od zamestnávateľa, že dochádza riadne do zamestnania a nevykonáva prácu z domu (home office).

      3. Pri vstupe do MŠ 11.01.2021 odovzdá zákonný zástupca Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (k dispozícii bude v MŠ).

       

       

                 

    • Novoročné želanie
     • Novoročné želanie

     • Milí kolegovia, zamestnanci, rodičia, žiaci

      a priaznivci našej školy,

      Všetko krásne v novom roku,

      dobrých ľudí popri boku.

      Veľa šťastia, veľa veľa zdravia,

      nech sa všetky plány zdaria.

      Oddýchnite si a naberte nové sily do nového roka.

      Nám všetkým prajeme, aby nový rok bol krajší, lepší a bezpečnejší!

    • Vianočné prázdniny:
     • Vianočné prázdniny:

     • Vianočné prázdniny v Materskej škole: Od 23. decembra 2020 (streda) do 6. januára 2021 (streda). Prevádzka v MŠ sa obnoví od 7.1.2021 (štvrtok).

      Vianočné prázdniny v Základnej škole: Od 21. decembra 2020 (pondelok) do 8. januára 2021 (piatok).

      V prípade nových informácií MŠ  SR Vám oznámime tu na webovej stránke našej školy.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     •   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda príjme do pracovného pomeru vychovávateľa v ŠKD.

      Kvalifikačné predpoklady: - ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru.

      Ďalšie predpoklady na výkon činnosti: - bezúhonnosť, - ovládanie štátneho jazyka, - prax v odbore.

      Osobnostné predpoklady: - organizačné a komunikačné zručnosti, - flexibilita a kreativita.

      Zoznam požadovaných dokladov:

      1. žiadosť, 2. profesijný životopis, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov,

      4. kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

      Kontakt: Základná škola s materskou školou Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda,  tel.: +42132/7773175 - riaditeľ školy,  +42132/7773112 - ekonómka, e-mail: zssmshorna.streda@gmail.com 

      Doklady je možné poslať e-mailom, príp. osobne na riaditeľstvo školy.

      O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov. 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Naša škola sa veľmi aktívne zapojila do celoslovenskej zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" - fotky z tejto aktivity sú v albume. Odkaz - link na ďalšie informácie k tejto aktivite školy TU. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám, učiteľom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje