• Informácie k začiatku školského roka 2021/2022:

     • Vážení rodičia,

          začiatok školského roka je opäť neštandardný. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID 19 a pomalé zvyšovanie sa počtu nakazených osôb. Preto Vás chceme poprosiť o vzájomnú spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení.

      Želáme Vám veľa zdravia a chuti zdolávať nové výzvy pri vzdelávacom procese Vašich detí v tomto školskom roku.

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bolo 2.9.2021 (štvrtok) o 7:30 hod. na školskom dvore.

      Rodičom vstup do budovy školy nie je umožnený. 

          Rodičia prvákov 2.9.2021 po slávnostnom otvorení vstúpili do budovy školy=Povinnosťou bolo odovzdať triednej učiteľke prvákov vyplnené podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - Tlačivo je TU  a mať v budove školy prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Pri prvom nástupe do školy 2.9.2021 a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane vikendov a sviatkov) rodič žiaka alebo len žiak predkladá vyplnené a potvrdené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka - Priloha č. 1 z webu Ministerstva školstva SR = Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  tlačivo je TU.  

      Žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID, odovzdajú vyplnené okrem tlačiva o bezpríznakovosti aj tlačivo „Výnimka z karantény“ -TU.  

      K antigénovým samotestom a ich prevzatiu škola zverejní informácie neskôr, resp. po ich dodaní do školy.

      Antigénové samotesty dostanú len tí žiaci, ktorých rodičia prejavili o ne záujem do 26.8.2021 hlavne prostredníctvom Ankety v Edupage a prváci  e-mailom.

      • VŠETCI žiaci a zamestnanci školy sú povinní v budove školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom - výnimku z tejto povinnosti definuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SRč.237
      • ŠKD aj Školská jedáleň budú v prevádzke od 3.9.2021
      • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť)
      • Konzultácie budú prebiehať dištančne, telefonicky, mailom (po dohode s učiteľom)
      • Návštevník školy môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa školy a musí sa preukázať  Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka TU.

      - Odporúčame vám prečítať si tiež informácie v nasledujúcom odkaze

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      - Prosíme všetkých rodičov, aby stále pravidelne aktívne sledovali našu webovú stránku školy:

      https://zssmshstreda.edupage.org

       

      Postup ako sa rodič nášho žiaka môže stále prihlásiť na edupage.org:

      1.   Prihláste sa na webovú stránku  www.zssmshstreda.edupage.org 

      2.   Kliknite na Prihlásenie (v pravom hornom rohu)

      3.   Prihlasovacie meno: vaša emailová adresa

      4.   Heslo: vygenerované heslo, ktoré ste dostali do emailovej pošty.

      Pekný deň....

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov:

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      na stránke školy bola zverejnená informácia o možnosti školy zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiaka. V prípade záujmu už kontaktovali rodičia prvákov školu prostredníctvom e-mailu: zssmshorna.streda@gmail.com do 26.8.2021 do 8:00 hod. a s triednou učiteľkou.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • podľa pokynov MŠVVaŠ SR  škola objednala balíčky 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie na 1 žiaka  podľa záujmu rodičov našich žiakov.

      V pondelok 23.8.2021 bola tu na webovej stránke našej školy sprístupnená anketa na vyjadrenie záujmu rodičov našich žiakov o samotesty prostredníctvom EduPage DO 26.8.2021 DO 9:00 h.

    • Oznam vedúcej ŠJ:
     • Oznam vedúcej ŠJ:

     • Vážení  rodičia,

      pod textom tohto oznamu máte k dispozícií prihlášku na stravovanie Vášho  dieťaťa u nás v škole v školskom roku 2021/2022. Máte možnosť si ju doma vytlačiť  a vypísanú odovzdať,  alebo  si  ju osobne prevziať  v budove  školy v týždni od  23.8.2021 - 27.8.2021 od 7,30 hod do 13,00 hod v kancelárii vedúcej ŠJ a vypísanú, podpísanú odovzdať  DO 27.8.2021 do 13,00 h = piatok.

      Pekný deň....

      Záväzná prihláška na stravu v ŠJ  TU.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com, info: 0903 549813.

    • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:
     • Poskytovanie stravy v školskej jedálni od 1.9.2021:

     • Od septembra vzniká nárok na dotáciu na stravovanie len deťom v hmotnej núdzi a deťom rodičov, ktorí si nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (Bude potrebné predložiť potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima a čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.) Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť na Obecný úrad Horná Streda v termíne do 10.8.2021.

      Čestné vyhlásenie TU.

     • Prázdniny:

     • Letné prázdniny sú od 01.07.2021 do 31.08.2021. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2021/2022.

    • Prázdninovo dovolenkové želanie:
     • Prázdninovo dovolenkové želanie:

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      želáme všetkým slnečné prázdniny a pohodovú dovolenku. Dobre si oddýchnite, načerpajte nové sily, zmysluplne využite čas a dávajte si na seba pozor!

      Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2021/2022.

      Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

       

    • Brigáda v škole:
     • Brigáda v škole:

     • V sobotu 19.6.2021 od 9,00 hod sa uskutočnila v našej - Vašej škole v Hornej Strede brigáda s cieľom dokončiť náter oplotenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy v Hornej Strede za priloženie pomocnej ruky k spoločnému dielu a prispeniu k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše - Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        

    • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:
     • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 5. 2021, riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda po prerokovaní v pedagogickej rade, oznamuje, že klasifikovať sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 budú vyučovacie predmety, ktoré sa vyučovali dištančnou formou - budú hodnotené známkou.

      Vyučovacie predmety = informatika, technika, pracovné vyučovanie, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, cvičenia zo SJL, ktoré sa nevyučovali počas dištančného vzdelávania, nebudú klasifikované. Tieto predmety budú hodnotené slovom "absolvoval /-la".

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje