• Súťaž žiakov ZŠ v atletike - okresné kolo:
     • Súťaž žiakov ZŠ v atletike - okresné kolo:

     • V stredu 10. mája 2023 sa v Novom Meste nad Váhom na futbalovom štadióne uskutočnila súťaž žiakov základných škôl v atletike Okresné kolo. Svoje sily si zmerali chlapci aj dievčatá. Našu školu reprezentovali S. Šimková, V. Királová, S. Mašánová, N. Mareková, V. Forrová, T. Vatrt, Š. Markech, D. Valovič, M. Vlnka, M. MakovýVšetkým týmto žiakom, ktorí sa tejto športovej súťaže zúčastnili, ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede. Najlepšie umiestnenie vybojovala Viktória Királová= 2.miesto v behu na 800 metrov časom 2:42,08, iba dve sekundy za prvým miestom. Ešte raz všetkým našim súťažiacim žiakom, našim športovým  reprezentantom ĎAKUJEME!  Text, foto: Vedúci družstva našich žiakov Mgr. Viliam Žitňanský.

    • DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:
     • DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:

     • Naďalej ostáva povinnosť stravníkov v našej školskej jedálni ODHLASOVAŤ svoje dieťa zo stravy deň vopred, výnimočne v daný deň do 7:30 hod.

      V deň, keď ste Vaše dieťa zabudli odhlásiť, a nie je prítomné v škole, ste povinný sumu obeda v deň neprítomnosti a neodhlásenia dieťaťa uhradiť túto sumu obeda, a obed si prevziať vo Vašej donesenej prenosnej nádobe - vo svojom vlastnom obedári.

      Odhlasovanie z obeda formou SMS na čísle 0904381093 Moravčíková Edita - vedúca ŠJ.

    • Englishstar:
     • Englishstar:

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. V našej škole prebiehala dňa 27.4.2023 v počte 23 žiakov druhého stupňa.

    • Deň narcisov:
     • Deň narcisov:

     • Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámením onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Dňa 20.apríla 2023 sa konal už 27.ročník verejno prospešnej zbierky  Ligy proti rakovine - Deň narcisov, do ktorej sa zapojili všetci  zaměstnanci  ZŠ s MŠ Horná Streda, žiaci i škôlkári, aby podporili tento jedinečný projekt na pomoc ľuďom  trpiacim rakovinou.

      Naši dobrovolnici vyšli i za brány školy, oslovili mnohých ľudí a podarilo sa nám spoločne vyzbierať sumu 388,60€. ĎAKUJEME!  Ďalšie  fotky sa ešte pridajú....

    • ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:
     • ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:

     •   Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.5.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (Príloha 1: žiadosť/návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania- vedúcej školskej jedálne p. Edite Moravčíkovej, a to najneskôr v termíne do 14. apríla 2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (Príloha 2: zápisný lístok stravníka).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate (Príloha 1: žiadosť/ návratka) a zároveň zákonný zástupca predloží písomné vyjadrenie lekára – špecialistu a číslo účtu (IBAN) na ktorý bude obec Horná Streda dotáciu posielať.

      =  Príloha 1: Žiadosť/ Návratka.

      = Príloha 2: Zápisný lístok stravníka (len pre žiakov, ktorí sa v súčasnosti v ŠJ nestravujú, ale majú záujem o stravovanie od 1.5.2023)

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024:
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje rodičom,

      že ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 

      bol dňa:

      17.4.2023 od 13.00 do 17.00 hod.

      Zápis sa uskutočnil prezenčnou formou,

      teda za účasti detí a rodičov.

       

      K zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo potrebné odovzdať:

      • prihláška (vyžaduje sa podpis obidvoch zákonných zástupcov)
      • kópia rodného listu dieťaťa
      • 25 € - základná sada zošitov, výkresy, farebný papier, časopis....

      Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe prihlášky na vzdelávanie v základnej škole. Vyplnenú prihlášku rodičia prinesú na zápis spolu s občianskym preukazom a kópiou rodného listu dieťaťa.

      V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2023 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky!  Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predpimárnom vzdelávaní pokračovať.

      Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      • jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
      • jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie – príloha 1),
      • ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie príloha 2).

       

      Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

      Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:

      • Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2023 a dosiahnu školskú spôsobilosť.
      • Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.
      • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že rozhodnutie možno doručiť len jednému, predložia o tom škole písomné vyhlásenie príloha 2.

       Prihláška

       Príloha 1

       Príloha 2

       Kontakt:    tel.:  032/7773175, e-mail: zssmshorna.streda@gmail.com

           Stále sa snažíme byť lepší a vytvárame čo najlepšie podmienky pre všetkých, ktorí tu pracujú, vzdelávajú sa, sú nadaní, ale aj potrebujú odbornú pomoc.

      Ďalšie informácie k zápisu detí do 1. ročníka sú TU.

    • Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:

     • ŠKD I.: Počas fašiangového obdobia deti spoločne vyrábali veselého šaša z farebného papiera, ktorým sme si vyzdobili dvere v triede. Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Deti si priniesli svoju obľúbenú knižku, z ktorej sme si prečítali krátky úryvok. Niektorí si vyrobili svoju vlastnú "mini" knižku, do ktorej nakreslili veselé obrázky. Deti prejavili svoje kreatívne schopnosti aj pri výrobe zajačikov k blížiacej sa Veľkej noci. Nezabudli ani na veľkonočné pozdravy pre svojich najbližších, aj s veľkonočným želaním.

      ŠKD II.: Mesiac február bol venovaný v ŠKD II. najmä príprave na už dlho očakávaný veselý karneval v škole, ktorý pokračoval aj v školskom klube. Deti sa s nadšením pustili do výroby škrabošiek a pestrej karnevalovej výzdoby celej triedy. Marec – príchod jari sme oslávili aktívnym pohybom prevažne na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku, kde si deti zasúťažili a rozhýbali celé telo na čerstvom vzduchu. Apríl – mesiac blížiacej sa Veľkej noci sme opäť s deťmi venovali výzdobe nástenky na chodbe, plnej farebných veľkonočných vajíčok a zajačikov. Z papiera sme si spoločne vyrobili kuriatka, ktorými sme si zasa vydekorovali interiér triedy.

    • Aktivity v ŠKD III.:
     • Aktivity v ŠKD III.:

     • Marec sme v ŠKD III. strávili športovo, tvorivo, ale hlavne súťaživo. Počas mesiaca knihy sa v našom oddelení stali z niektorých žiakov malí knihomoli. Celý mesiac prebiehala súťaž, kde žiaci zbierali každý deň body, aby mohli vyhrať na konci mesiaca pekné ceny.
      Deti sa mohli zapojiť do skupinovej súťaže, kde prebudili svojho tímového ducha, alebo mohli súťažiť ako jednotlivec v čitateľskom bingu.
      Víťazom gratulujeme a porazeným želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

      Skúste si s nami zasúťažiť aj vy! Vo fotografiách nájdete niektoré úlohy, ktoré žiaci riešili.
      Veľa šťastia!

    • Otvorená hodina v 1. triede:
     • Otvorená hodina v 1. triede:

     • Triedna učiteľka 1. triedy pozvala rodičov našich prváčikov na otvorenú hodinu SJL, ktorá sa uskutočnila dňa 29.3.2023. 

      Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 19 rodičov, z čoho sa tr.uč. veľmi potešila a vyjadrila vďaku rodičom, že sa zaujímajú o svoje ratolesti. Rodičia si mali možnosť pozrieť ako prebieha edukačný proces - konkrétne Vyvodenie hlásky F, f a nácvik čítania slov a viet a taktiež nácvik písania trošku ťažšieho písmena f. Žiakom sa všetko krásne podarilo, cieľ vyuč.hodiny splnili všetci na 1 *.  

      Tr.uč. dojali rodičia, ktorí jej na záver zatlieskali a vyjadrili, že sa im vyuč.hodina veľmi  páčila a videli, že si svoju prácu robí zodpovedne. Srdečne sa tr.učiteľke poďakovali za nezabudnuteľný zážitok 

      Prváčikom sa tiež veľmi páčilo a nechceli svojich rodičov pustiť z triedy domov.  Nadšení rodičia nakoniec opustili triedu plní dojmov a  krásnych okamihov z vyučovania. 

      Mgr. Ingrid Palková 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje