• Aktivita v ŠKD I.:

     • ,,Dňa 4. októbra 2022 sme si v ŠKD I. pripomenuli Svetový deň zvierat. Deti si priniesli fotky svojho domáceho zvieratka a porozprávali spolužiakom o tom, ako sa ich domáce zvieratko volá, o potrave, ktorou sa živí, ako sa o toto zvieratko starajú. Deti sa potešili aj morskému prasiatku, ktoré sa im veľmi páčilo".

    • Krúžková činnosť:
     • Krúžková činnosť:

     • Milí rodičia,

      krúžková činnosť pre žiakov v našej škole začína od pondelka 3.10.2022.

      Tento školský rok otvárame tieto krúžky:

      Športový krúžok  2. stupeň - Mgr. Vrábel - štvrtok,

      Športový krúžok  1. stupeň - Mgr. Žitňanský - pondelok,

      Počítačový - Mgr. Žitňanský - utorok,

      Cvičenia zo SJL pre 2. stupeň - Mgr. Dunajčíková - streda,

      Doučovanie z MAT pre 2. stupeň - Mgr. Uherčík - štvrtok,

      Cvičenia z anglického jazyka pre 2. stupeň - Mgr. Holendová - štvrtok,

      Výtvarno – dramatický krúžok pre 5., 6., 7.triedu - J. Hladký - utorok.

    • Rodičovské združenie:
     • Rodičovské združenie:

     • Milí rodičia,

      dňa 26.9.2022 o 15,30 h sa uskutočnilo v priestoroch školy celoškolské RZ. Zákonní zástupcovia žiakov školy sa stretli s triednymi učiteľmi vo svojich triedach. Informácie boli podané cez školský rozhlas a následne sa uskutočnili triedne RZ. Vaša účasť je dôkazom záujmu o Vaše dieťa.

     • Premietanie filmu "Môj sused Totoro"

     • Dňa 19.9.2022 sa žiaci 1. až 6. ročníka zúčastnili premietania anime filmu režiséra Hayao Miyazakiho "Môj sused Totoro". Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

    • OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
     • OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

     • Važení rodičia

      Stravná jednotka  ostáva  pre  I.  stupeň​=​1,21​ €  a​  II. ​s​tupeň=1,30​ €​. Ak Vaše dieťa odoberalo stravu i minul​ý školský rok, bol mu preplatok za mesiac máj a jún odr​átaný v mesiaci september 2022. Zaroveň upozorňujeme,  že  stravné  na mesiac  september​ ​ a ​ ​október,  bude  spočítane na jednom  šeku a bolo nutné túto sumu za​p​latiť najneskôr do 15.9.2022. Termín zaplatenia stravného detí, žiakov bude vždy do 15. dňa v danom mesiaci.   Prihláška na stravovanie v ŠJ TU.

      Odhlasovanie detí, žiakov z obeda​:​

      Prosíme rodičov, aby v prípade ochorenia odhlásili svoje dieťa deň vopred do 13:00 hod, výnimočne do 7.00 hod v deň ochorenia. Neodhlásený obed si môžete v prvý de​ň neprítomnosti žiaka v škole​ odobrať do prenosnej  nádoby a to do 13,00​ hod.​

      Odhlasovanie na  mobilnom čísle= 0904 381 093  formou   sms - vedúca ŠJ  Moravčíkova  Edita.

      Prajeme  Vám i Vašim deťom uspešný školsk​ý​ rok 2022/2023​.​

      Kolektív ŠJ pri ZŠ s MŠ Horná Streda

    • Informácia k nástupu detí do školy v školskom roku 2022/2023
     • Informácia k nástupu detí do školy v školskom roku 2022/2023

     • Nástup detí do školy bol 5.9.2022. Materská škola je v prevádzke taktiež od 5.9.2022

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 u nás bolo 5.9.2022 o 7:30 hod na školskom dvore.

      Prvý deň bolo potrebné potvrdiť cez Edu Page alebo priniesť vyplnené a podpísané rodičmi vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka na Covid 19, tlačivo je TU

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2022:
     • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2022:

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 1. septembra 2022.

      Uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. 

      Vo všetkých zariadeniach školského stravovania zostáva zachovaná aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

      Pre riaditeľa školy zostáva zachovaná možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

      Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/

       

      Rozhodnutie ministra je tu

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je tu

      Oznam o vstupe do objektu školy je tu

    • Dotácia na stravu:
     • Dotácia na stravu:

     • Od 1.7.2022 sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). V súvislosti s jeho zmenou dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Uvedený zákon bezprostredne súvisí so zmenou v zákone o dani z príjmov, podľa ktorého v zmysle § 52 ods. 3 písm. a) a b) suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

      1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
      2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm.) zákona o dotáciách.

      A zároveň v § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách prišlo k úprave.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť je potrebné poukazovať žiadateľovi dotácie podľa § 4 ods. 4 čestným vyhlásením.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú dve kategórie:

      • deti v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole do 15 rokov veku (za podmienky neuplatnenia daňového bonusu (napr. poberatelia dôchodkov a i.),
      • deti nad 15 rokov v základnej škole (aj za podmienky uplatnenia daňového bonusu, a to v prípade, napr. ak dieťa opakuje ročník a i.).

      Aké podklady sú potrebné?

      • potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na stravu, predloží potrebné potvrdenie na Obecnom úrade v Hornej Strede do 10.8.2022.

    • Oznam obecnej knižnice:
     • Oznam obecnej knižnice:

     • Vážení návštevníci knižnice v Hornej Strede,

      oznamujeme Vám, že obecná knižnica bude zatvorená od 1.7.2022 do 1.8.2022.

      Valapková,

      vedúca knižnice.

    • Vyhodnotenie zberu papiera:
     • Vyhodnotenie zberu papiera:

     • Spolu celá škola sme nazbierali 3 302,5 kg papiera.

      Umiestnenie tried na prvých troch miestach na základe priemerného počtu nazbieraných kilogramov na žiaka je nasledovné :

      1. stupeň:

      1. miesto III. trieda = 51,917 kg/ žiak

      2. miesto  I. trieda = 42,237  kg/ žiak
      3. miesto   II. trieda = 33,133 kg/ žiak

      4.miesto IV. trieda = 26,21 kg/ ž.)

       

      2. stupeň:

      1. miesto   V. trieda = 25,09 kg/ žiak

      2. miesto   IX. trieda  =   8,642 kg/ žiak
      3. miesto  VIII. trieda =   4,944 kg/ žiak

      4. miesto VII. trieda = 4,07 kg/ ž

      5. miesto  VI. trieda = 4 kg/ ž.
       

      Najaktívnejší žiaci:

      1.stupeň :

      1. miesto MAREK JURÍK  –  III. trieda= 436 kg

      2. miesto  VIKTÓRIA LEDNICKÁ – II. trieda = 222 kg
      3. miesto  PATRÍCIA POLIAKOVÁ – IV. trieda = 172,5 kg
       

      2.stupeň :

      1. miesto  MARTIN JANKECH – IX. trieda= 121 kg

      2. miesto GREGOR JURÍK –    V.   trieda = 70 kg

      3. miesto DARCY VALOVÁ – VII. trieda = 35 kg.
       

         Najlepším zberateľom papiera gratulujeme a zároveň vyjadrujeme uznanie všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili

      Smajlik.jpg 
      Ďakujeme.

     • Vybíjaná

     • Dňa 16.6.2022 si žiaci 3. triedy spríjemnili pekný slnečný deň účasťou na priateľskom miniturnaji vo vybíjanej so žiakmi 3. a 4. triedy ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim. S veľkou prevahou sme vyhrali všetky zápasy a odniesli si veľmi milé a sladké  zlaté medaile a dobrú náladu. Mgr.Bartovičová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje