• 2 % z daní:
     • 2 % z daní:

     • Milí zamestnanci, rodičia, priatelia a podporovatelia školy,  

           uchádzame sa aj v tomto roku o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich už zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda.

           Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

          Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez  účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a  príspevky.

          Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí  2 % z Vašich už zaplatených daní na tieto účely aj v tomto roku. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o peniaze, ktoré občan alebo firma už zaplatili formou dani z príjmu daňovému úradu a my prostredníctvom Vás si môžeme z týchto peňazí nárokovať 2%, 3% resp. 1% pri právnických osobách.

             Ako rodičovské združenie Vás prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 


          IČO: 37919661

          Právna forma     : Občianske združenie

          Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

          Sídlo                   : Partizánska 391, 916 24  Horná Streda


      Postup :

       * pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

      Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

      Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa.… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 29.4.2022,  resp. 2.5.2022  na daňový úrad  alebo do 25.4.2022 do našej školy a budú hromadne odovzdané na daňový úrad v Novom Meste nad Váhom.

       * pre podnikateľov fyzické osoby a tých, ktorí podávajú daňové priznanie

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva daňového priznania. Údaje k vyplneniu sú uvedené nižšie.

      * pre právnické osoby

      Právnická osoba môže darovať určeným príjímateľom len 1 % zaplatenej dane. V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená darovať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva  daňového priznania.

      Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň....

      Tlačivá:   

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2021

      =  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

    • Súťaž Všetkovedko:
     • Súťaž Všetkovedko:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Všetkovedko:.

      Naši žiaci 1.stupňa sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najmúdrejšieho medzi najbystrejším. Všetkovedko 2 riešil žiak Jakubko Kusý a umiestnil sa na 59. mieste zo všetkých druhákov, ktorých bolo 7446. Všetkovedko 3 riešili Ninka Királová, ktorá sa umiestnila na 54. mieste zo všetkých 6840 detí a Romanka Votavová, ktorá sa umiestnila na 75. mieste. Všetkovedko 4 riešili 5 žiaci: Vivien Kurkinová obsadila 54. miesto zo všetkých 5762 deti, Nikolas Čeliga obsadil 87. miesto, Patrícia Poliaková a Martin Markech obsadili 89. miesto, Mateo Janíček získal 103. miesto a Lukáško Ochodnický 112. miesto. Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov: Vivien Kurkinová, Ninka Királová, Nikolas Čeliga. Zapísala: Mgr.I.Palková

     • Pochovanie basy:

     • V ŠKD2 sme si pripomenuli starú tradíciu a ľudovú hru - ukončili sme fašiangové obdobie a pochovali basu! Nechýbal spev a malé hodovanie.

      „HODY BOLI, HODY SÚ,

      DAJTE MÄSO NA MISU.

      DAJTE MÄSO AJ KOLÁČE,

      TIE VOŇAVÉ, TIE NAJSLADŠIE.

      A KTO NEJDE NA TIE HODY,

      TEN JE ŠKODNÝ, SEBE ŠKODÍ.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pochovanie basy:.

    • Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.februára 2022:
     • Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.februára 2022:

     • Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.2.2022, ktoré vychádzajú zo školského semaforu:

      Po zistení pozitivity žiaka - dieťaťa treba kontaktovať ošetrujúceho lekára. Pri potvrdení ochorenia COVID-19 ide do karantény len pozitívny žiak. V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára. Zvyšok triedy zostáva naďalej v škole na prezenčnom vzdelávaní. Žiaci však potom majú povinnosť nosiť rúško/respirátor aj v triede po dobu 10 dní.

      Zavádza sa pojem individuálna izolácia – je to osoba, ktorá bola pozitívne testovaná a ide do karantény. Vzťahuje sa na žiaka ale aj zamestnanca školy. O karanténe pozitívnej osoby rozhoduje lekár.

      Počas vyučovania v triedach žiaci nemusia mať rúška/respirátory. Pri presunoch a na chodbách ich však musia mať. V prípade, že sa v triede vyskytne pozitívny prípad, žiaci nosia rúško/respirátor po dobu 10 dní.

      Vstup cudzím osobám do budovy školy je dovolený len po predložení prehlásenia o bezpríznakovosti.

      Krúžková činnosť sa od 28.2.2022 obnovuje v plnom rozsahu.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Tlačivá:

      Bezpríznakovosť,Bezpríznakovosť návštevník, - Oznámenie o výnimke z karantény.

      Ďakujeme za neustálu pozitívnu spoluprácu.

      Pekný deň....

     • Geografická olympiáda:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda:.

      Tak ako aj po minulé roky, aj tento školský rok sme sa zapojili do geografickej olympiády okresné kolo. Geografická olympiáda je dobrovoľná predmetová súťaž žiakov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. 17.2.2022 si naši šikovní žiaci v online prostredí zmerali sily s rovesníkmi z iných škôl.

    • Valentínska pošta v našej škole:
     • Valentínska pošta v našej škole:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska pošta v našej škole:.

      Sviatok svätého Valentína nie je len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Deň, kedy tak radi otvorene prejavujeme náklonnosť tým, ktorých ľúbime a na ktorých nám záleží, sme sa rozhodli tento rok osláviť aj na našej škole. K Valentínovi neodmysliteľne patrí VALENTÍNSKA POŠTA. Aby mal každý možnosť potešiť niekoho blízkeho, napísať pár milých slov, či vyznať lásku, pripravili si žiaci pre spolužiakov valentínske poštové schránky, do ktorých mohol každý vhodiť svoj pozdrav a potešiť tak niekoho, koho má rád. „Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.” - Albert Einstein

    • ! Prevzatie Ag samotestov !
     • ! Prevzatie Ag samotestov !

     •     Prosíme rodičov, ktorí si ešte stále neprevzali Ag samotesty na domáce použitie pre svoje deti, pre našich žiakov, aby tak urobili v školský deň v čase od 7:20 hod do 14:00 hod v budove školy hlavný vchod- zazvoniť na zvonček kancelárií.

      Zároveň Vás prosíme - žiadame o zodpovedné nahlasovanie ich použitia prostredníctvom školského informačného systému EduPage. 

      Ďakujeme za spoluprácu. Pekný deň....

    • Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Dňa 4. februára 2022 (piatok) boli polročné prázdniny. Žiaci prišli opäť do školy v pondelok 7.2.2022.

      Po týchto prázdninách pri nástupe žiakov do školy žiaci priniesli alebo poslali cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti - písomná forma je tu.

      Odporúčali sme pred nástupom žiakov otestovať školskými samotestami.

      Ďakujeme za spoluprácu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje