• Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:
     • Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:

     • ​​​​​Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      K týmto nákladom sa pripočítava príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a je určený vo výške 0,50 eur za každý odobratý obed (viď VZN Obce Kočovce č. 3/2022).

      Od 1.1.2023 nastáva zmena vo finančných pásmach, a preto sa príspevky, ktoré uhrádza zákonný zástupca menia Podľa schváleného VZN 8/2022 sa upravujú výšky príspevkov nasledovne:

      - Za pobyt dieťaťa v ŠKD mesačne na jedno dieťa sumou 5,- EUR,

      - Za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa suma 15,- EUR.

      Ďalej je určená výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórii stravníkov:

      - MŠ - deti od 2 do 6 rokov celodenný pobyt= spolu 1,90 EUR,

      - Žiaci od 6 do 11 rokov= spolu 1,50 EUR,

      - Žiaci od 11 do 15 rokov= spolu 1,70 EUR.

      Tieto príspevky uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.

    • Akcie v jazykovke:
     • Akcie v jazykovke:

     • Vianočné párty v jazykovke sa konali 21. a 22.12.2022. Žiaci okrem pripraveného pohostenia hrali rôzne hry, vianočný kahoot kvíz, stoličkový tanec či UNO. Púšťali sa pesničky a samozrejme nechýbal aj darček v podobe edukačných stolných hier pre druhý stupeň.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Predvianočný čas si spríjemnili žiaci štvrtej triedy netradičnou vlakovou exkurziou, ktorou spoznávali okolie Prievidze a zároveň opätovali návštevu  svojim  ″listovým″ kamarátom zo ZŠ Rastislavova v  Prievidzi. Kamaráti nás pozvali na exkurziu do Národnej kultúrnej pamiatky Depo Prievidza, kde si štvrtáci spoločne za plnej prevádzky pozreli prácu v Depe, vyskúšali si riadenie rušňa, či signalizačných zariadení. Potom sme sa prešli cez krásne vianočne trhy a prezreli sme si školu. V  triede sme sa potešili programom, ktorý si pre nás pripravili, vymenili sme si drobné darčeky. Pohostili sme sa teplým čajom a medovníčkami a plní zážitkov sme sa vybrali na zážitkovú cestu vlakom.

      Rušňové depo v Prievidzi:  V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú technickú pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 – 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Má pamiatkovú hodnotu ako významný dokument vývoja architektúry železničných stavieb a histórie železničnej dopravy na Slovensku. Je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou na území mesta.

    • Aktivity v ŠKD – december 2022:
     • Aktivity v ŠKD – december 2022:

     • ŠKD I.: Mesiac december bol v ŠKD I. venovaný výzdobe, ktorá neodmysliteľne patrí k atmosfére blížiacich sa Vianoc. Deti sa odhodlane pustili do výroby vianočných dekorácií - maľovali vianočné stromčeky, vystrihovali snehové vločky, vyrábali Mikulášov a snehuliakov a s nadšením sa pustili do výzdoby triedy. Porozprávali sme sa aj o tom, ako sa slávia Vianoce vo svete a následne sme nadviazali na tradície a zvyky, ktoré deti dodržiavajú v ich rodine. Nezabudli sme ani na papierovú guľovačku, pri ktorej deti zažili veľa zábavy.

      ŠKD II.: Počas posledného mesiaca v roku a blížiacimi sa Vianocami, sme si s deťmi z ŠKD II. spríjemnili chvíle Vianočnou atmosférou. Triedu sme si spoločne vyzdobili zimnou dekoráciou – deti vyrábali zimné vločky z papiera, stromček ozdobili vianočnými guľami a nástenku zaplnili obrázkami, ktoré si sami vyfarbili. Pred začatím prvej adventnej nedele sme si s deťmi dekorovali adventné vence. Súčasťou príjemne naladenej atmosféry bola aj hudba v podobe vianočných kolied, pesničiek a tančekov.

      ŠKD III.: December bol hlavne tvorivý. V ŠKD III. sme so žiakmi vyrábali ozdoby do triedy a na nástenku. Deti si mohli vyrobiť aj vianočné blahoželanie, či darček pod stromček. Prvý sneh sme oslávili snehovou guľovačkou. Vianočnú atmosféru sme si vytvorili aj v triede pri nácviku štedrej večere. Nemôžem nespomenúť nácvik vianočného programu, spevu a tanca, s ktorým žiaci vystúpili 10. decembra na vianočných trhoch v Hornej Strede. Rok 2022 sme v ŠKD III. ukončili radostne a tvorivo. Dúfam, že rok 2023 začneme s rovnakým elánom a nadšením!

    • Vianočný turnaj vo futbale:
     • Vianočný turnaj vo futbale:

     • V stredu 21.12.2022 zorganizoval opäť pán učiteľ Mgr. Viliam Žitňanský pre našich žiakov Vianočný turnaj vo futbale. Tento turnaj vyhralo družstvo ,,Brazílie". Na druhom mieste skončilo družstvo ,,Realu Madrid" a tretie miesto obsadilo družstvo ,,FC Paríž". Ceny pre tento turnaj finančne zabezpečilo RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Tu sú fotky z tejto vydarenej športovej školskej akcie. V. Ž.

    • Prevencia:
     • Prevencia:

     • Ako sa chrániť pred chrípkou?

      Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie  kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. vž

    • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:
     • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:

     • V pondelok 12.12.2022 si naši žiaci športovci užili v našej škole ,,Vianočný športový krúžok"  aj so sladkými odmenami za usilovnosť, snahu a radosť zo športu. Fotky z tejto športovej aktivity si môžte pozrieť aj stiahnúť vo fotoalbume. Ceny pre našich usilovných, šikovných športovcov finančne zabezpečilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Foto - Vedúci športového krúžku Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Dňa 2.12.2022 sa žiaci 2.,3.,a 4.ročníka zúčastnili exkurzie do Mestskej knižnice Piešťany, spojenej  s aktivitou „Hľadania pokladu“. Adventný čas si  spríjemnili návštevou tradičných vianočných trhov, kde sa zohriali horúcim vianočným punčom, či teplou kúpeľnou oblátkou.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje