• Dotácia na stravu:
     • Dotácia na stravu:

     • Od 1.7.2022 sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). V súvislosti s jeho zmenou dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Uvedený zákon bezprostredne súvisí so zmenou v zákone o dani z príjmov, podľa ktorého v zmysle § 52 ods. 3 písm. a) a b) suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

      1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
      2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm.) zákona o dotáciách.

      A zároveň v § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách prišlo k úprave.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť je potrebné poukazovať žiadateľovi dotácie podľa § 4 ods. 4 čestným vyhlásením.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú dve kategórie:

      • deti v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole do 15 rokov veku (za podmienky neuplatnenia daňového bonusu (napr. poberatelia dôchodkov a i.),
      • deti nad 15 rokov v základnej škole (aj za podmienky uplatnenia daňového bonusu, a to v prípade, napr. ak dieťa opakuje ročník a i.).

      Aké podklady sú potrebné?

      • potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na stravu, predloží potrebné potvrdenie na Obecnom úrade v Hornej Strede do 10.8.2022.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje