• Prevádzka ZŠ:
     • Prevádzka ZŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa  ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky základnej  školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka ZŠ bude od 7,10 hod.  do 16,00 hod.
      • Ráno bude vždy príchod žiakov do školy od 7,10 hod  do  7,30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole je nevyhnutné, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • V ZŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy školy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň (v plastovom vrecku) minimálne dve čisté vydezinfikované rúška a balíček hygienických jednorazových vreckoviek.
      • Vstup do budovy školy nie je rodičom povolený.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - žiak odovzdá  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.  pri vstupe do budovy školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia

      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú  prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
      • V každom ročníku bude učiť jeden učiteľ (triedny učiteľ) do 12:00 hod. a jeden učiteľ v ŠKD (len pre 1., 2. a 3. ročník dovtedy, kým žiaci neodídu z družiny domov). .
      • Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý budeme uskutočňovať,  písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.
      • Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. V prípade  väčšieho počtu žiakov prichádzajúcich do ZŠ budú žiaci usmernení povereným zamestnancom, aby vstupovali individuálne – v rozostupoch tak, aby sa dala zmerať teplota každému žiakovi.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy školy dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej  školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca pripraví žiakovi rezervné rúško(pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si po príchode do triedy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces. Na toalety bude odchádzať vždy s rúškom na tvári.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško.  Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Základná škola bude opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budeme organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
      • Pre každú skupiny žiakov vonku bude určený oddelený priestor.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné  uteráky sa nebudú používať.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí. Bude vykonávané minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, vypínače, zábradlia).
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy budú nachádzať, sa bude vykonávať najmenej raz denne.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie

      • Stravovanie pre žiakov ZŠ bude zabezpečené v školskej jedálni.
      • Skupiny žiakov sa nebudú v jedálni premiešavať, pri stoloch bude zabezpečený odstup.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiaci si jedlo a nápoje budú sami odoberať cez výdajné okno v školskej jedálni.
      • S dokladaním jedál, nápojov a príborov bude vypomáhať sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.
      • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
      • Ak bude žiak v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude základná škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to vprípade iných infekčných ochorení.
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa základnej školy a opustí základnú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26. 05. 2020                       Mgr. Peter Vrábel

    • Prevádzka MŠ:
     • Prevádzka MŠ:

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

      b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      • Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 15:30 hod.
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania: Príloha č.1
      • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole je nevyhnutné, aby deti, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
      • V MŠ sa uskutoční ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ a dezinfekcia.

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom, vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
      • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 2.
      • Zákonný zástupca zabezpečí, aby si dieťa nenosilo hračky a iný  materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy.
      • Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa=   MŠ - Priloha č. 6.

      Organizácia

      • Prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ a podľa poveternostných podmienok.
      • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
      • Materská škola sa  v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Budeme dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Opatrenia

      • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti budú riadiť  opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy bude pohybovať vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
      • Odporúča sa minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. V prípade  väčšieho počtu osôb prichádzajúcich do MŠ, prosíme vstupovať do šatne individuálne (rodič a dieťa), ostatní budú čakať vo vonkajších priestoroch.
      • Prosíme o dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do šatne dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa bude aplikovať bezdotykovo.V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) sa dieťa nepreberie.
      • Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie: Príloha č. 2.
      • Sprevádzajúca osoba zabezpečí (v plastovom vrecku) umiestnenie čistého vydezinfikovaného rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
      • Dieťa si následne umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom pani učiteľky alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško pri preberaní detí počas ranného filtra a pri akomkoľvek kontakte s deťmi. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
      • Osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfekcii šatňových, vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky  sa nebudú  používať. Textilné  uteráky sa rovnako nebudú používať.
      • Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (bez vrchného krytu).

      Stravovanie a odpočinok detí

      • Stravovanie pre deti v MŠ bude zabezpečené v bežnej podobe v školskej jedálni.
      • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Všetky deti budú po obede absolvovať odpočinok na lôžkach, ktoré budú od seba vzdialené minimálne 1 meter.

      Upozornenie:

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
      • Ak bude dieťa v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnené v samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 bude materská škola informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
      • Ak by sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom bude informovať riaditeľa  školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • V prípade potvrdenia ochorenia - MŠ bude postupovať podľa usmernenia príslušný RÚVZ.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      V Hornej Strede dňa 26.05. 2020                    Mgr. Peter Vrábel

    • Stravovanie od 1.6.2020:
     • Stravovanie od 1.6.2020:

     •   Podľa    rozhodnutia   Ministerstva školstva SR par. 140 ods. 13 a par. 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prebiehať stravovanie žiakov základnej školy u nás nasledovne:

      Obed  bude  možný  poskytovať  všetkým  žiakom  bez  ohľadu na  jeho prítomnosť  v školskom  zariadení. Bude vydávaný v dvoch možných formách:

      1. odstravovaním  žiaka  priamo v jedálni = pre žiakov prítomných na vyučovaní.

      2. odberom  v prenosných  nádobách.

         Žiadame týmto rodičov žiakov tried 1. až  9., alebo  zákonných zástupcov  dieťaťa,  aby  záväzne  svoje  dieťa  prihlásili na odoberanie  stravy a to výberom jednej z týchto štyroch nižšie uvedených možností:

      1.  dieťa bude prítomné v škole na vyučovaní a strava mu bude podávaná v priestoroch školskej jedálne.

      2.  dieťa bude prítomné na vyučovaní, ale nemá záujem o odoberanie stravy v žiadnej z ponúknutých možností.

      3.  dieťa  nebude  prítomné na vyučovaní  a chce  odoberať  stravu  do prenosných  nádob / v tomto prípade   môže  pripravenú stravu prebrať  IBA  RODIČ  ALEBO  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA. V čase  od  12.00 hod do 13.00 h   treba  si priniesť   tašku, alebo  igelitové  vrecko. Strava bude vydávaná zo zadných priestorov školskej  kuchyne (vchod pri kotolni).

      4.  dieťa nebude prítomne na vyučovaní, a ani nemá záujem o odoberanie stravy.

      Žiadame týmto rodičov, aby DO PONDELKA 25.5.2020 ohlásili na mobilné číslo 0904/381093 vedúcej školskej  jedálne p. Moravčíkovej  formou SMS uviedli o akú  formu  stravy  majú  záujem,  stačí uviesť  jedno číslo zo štyroch vyššie uvedených možností. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Na stravu na obedy sa Prihlasuje na celý týždeň vopred, odhlasovanie treba deň vopred  do 14,00 hod.

      UPOZORNENIE: Pri včasnom neodhlásení dieťaťa deň vopred do 14,00 hod uhrádza rodič stravné v plnej sume 1,20 €, ktoré mu bude odrátané zo zálohy (10 € uhradenej v septembri 2019).

    • Veľké poďakovanie:
     • Veľké poďakovanie:

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

      Po možnom avizovanom zverejnení podmienok otvárania škôl Vás o situácii budeme informovať prostredníctvom webu našej školy aj prostredníctvom školského facebooku.

      Krásny deň Vám prajeme....

      Vedenie školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje