• Oznam
     • Oznam

     • Zmeny v hodnotení žiakov

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujeme, že

      • priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – žiaci nedostávajú známky
      •  predmety – Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Hudobná výchova, Informatika, Angličtina hrou, Hravá informatika  nebudú pri záverečnom hodnotení klasifikované. Na koncoročnom vysvedčení budú mať žiaci uvedené pri týchto predmetoch absolvoval/a
      • prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia
      • ostatné vyučovacie predmety budú klasifikované známkou v zmysle metodického pokynu na hodnotenia a klasifikáciu a teda si vyžadujú od žiakov aktívny prístup v dištančnom vzdelávaní
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
    • 36125440
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje