• Opatrenia ministerstva školstva:

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Termíny budú ešte upresnené.

      Vyučovacie programy pre deti vysiela RTVS na Dvojke.

      Nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      Podrobné informácie sú tu.

    • Pomoc rodičom:
     • Pomoc rodičom:

     • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.:

      • Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
      • WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
      • O videohrách vo vzdelávaní
      • Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie
      • Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
      • 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

      Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

    • Uzatvorenie areálu školy
     • Uzatvorenie areálu školy

     • Z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 je celý areál školy vrátane ihriska a vonkajších priestorov uzatvorený. Odporúčame rodičom, aby sa deti v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch. Ideálne je zdržiavať sa doma alebo voliť prechádzky na menej frekventované miesta. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú dobu.

      Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemne strávený čas v kruhu svojich najbližších.

    • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:
     • Usmernenie vo veci PRERUŠENIA VYUČOVANIA v ZŠ s MŠ Horná Streda:

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane prerušené vyučovanie v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci sa budú vzdelávať formou samoštúdia.

      Odporúčame:

      - zdržiavať sa v domácom prostredí,

      - nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,

      - nestretávať sa so spolužiakmi,

      - využiť tento čas na samoštúdium,

      - očakávať elektronické zasielanie úloh od vyučujúcich cez Edupage,

      - sledovať stránku školy.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali web sídla školy o domácom vzdelávaní žiakov.

      Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej.https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali stránky školy, školský Facebook, ale aj stránky Ministerstva školstva, mesta Nové Mesto nad Váhom a Úradu verejného zdravotníctva. Tu nájdete všetky dôležité informácie súvisiace s vírusom COVID-19. V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovaní Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom web stránky školy, portálu Edupage a školského Facebooku. Škola dodržiava všetky pokyny a nariadenia, ktoré sú jej uložené.

      Preto Vás žiadame, aby ste ich v záujme zdravia Vašich detí plne rešpektovali.

      Ďakujeme.

    • ZÁKAZ VSTUPU:
     • ZÁKAZ VSTUPU:

     •     Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov ZÁKAZ VSTUPU do priestorov školy všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy.Rodičia si môžu žiakov vyzdvihnúť po skončení vyučovania pred budovou školy o 11.10, 12.05, 13.00, 14,30, 15.00, 15.30 a 16,00 hod. Pri vchode do školy je zvonček-v prípade potreby môžte zazvoniť. Na základe písomného súhlasu rodiča, môže žiak odísť z ŠKD domov sám.Cudzí stravníci si môžu obed prevziať v čase od 11.10 – 12.30 hod. cez zadný vchod do ŠJ.Ďakujeme za rešpektovanie tohto zákazu!

      MŠ HORNÁ STREDA: Riaditeľ školy vydáva z preventívnych dôvodov usmernenie na preberanie detí do MŠ a  z MŠ: Do MŠ v čase 6,30 hod – 8,00 hod v šatni, Z MŠ v čase 12,00 h - 12,15 h v šatni a 15,00 h - 16,00 hod v šatni MŠ. Ďakujeme za rešpektovanie tohto usmernenia!

      DÔLEŽITÝ OZNAM MŠ: Žiadame rodičov detí MŠ, aby pravidelne sledovali internetovú stránku ZŠ s MŠ Horná Streda=TU a školský Facebook, kde nájdu usmernenia Ministerstva školstva, ohľadne šíriaceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVI–19 a týmito usmerneniami sa riadili. Ďakujeme. MŠ Horná Streda.

    • Dôležité odporúčanie:
     • Dôležité odporúčanie:

     • Aktualizovaná informácia k včerajšiemu usmerneniu: AKTUALIZÁCIA (10. 3. 2020):

      Na základe pokynov krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom sa odporúča rodičom žiakov, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, resp. ich rodinní príslušníci pracovne navštevujú rizikové oblasti, aby zvážili domácu izoláciu žiakov a kontrolovali ich zdravotný stav. Títo žiaci budú z vyučovania ospravedlnení. Žiakov, ktorých si rodičia ponechajú v domácej izolácii je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom riaditeľovi školy.

    • OZNAMY:
     • OZNAMY:

     •  1.    V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  s  okamžitou platnosťou rušíme až do odvolania všetky exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia.

       2.    Žiadame rodičov, aby do stredy 11.3.2020 zabezpečili pre svoje deti hygienické vrecúško, ktorého súčasťou bude mydlo, uterák, hygienické vreckovky a dezinfekčný gél na ruky.

      3.    odporúčame  dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok  na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
    • 36125440
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje