• Bilingválne gymnázium

    • Prijímací pohovor na bilingválne gymnázium

     Ôsmaci a deviataci so záujmom o päťročné štúdium na bilingválnej strednej škole, by mali podať prihlášky zriadencovi základnej školy zvyčajne do 15. Februára. Dôvodom skorého termínu je vykonanie talentovej skúšky uchádzačov, ktorá slúži overeniu schopnosti študovať cudzí jazyk.

     Asi polovica bilingválnych stredných škôl pri prijímacích pohovoroch nevyžaduje znalosť cudzieho jazyka, uchádzači sa musia podrobiť len talentovým skúškam či psychologickým testom. Na bilingválne stredné školy je vždy veľký nával - hlási sa na ne 5- až 10-násobne viac uchádzačov, ako môžu prijať. Kritériá prijímania by mali byť dostupné na výveskách všetkých bilingválnych škôl, rovnako i na ich internetových stránkach. Riaditelia škôl upozorňujú, že budúci študenti by mali mať vynikajúci prospech aj správanie, keďže štúdium je veľmi náročné.

      

     Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku

     Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy v januári 2017 riaditeľ školy stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium takto:

     A.  Kritériá na prijatie uchádzačov:

     Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom odbore, prihlášku na štúdium doručili osobne alebo prostredníctvom riaditeľa ZŠ  do  28.02.2017, absolvovali overenie predpokladov pre bilingválne štúdium a umiestnili  sa do 28.miesta  podľa počtu bodov získaných za:

     1. Overenie predpokladov pre bilingválne štúdium

     Overovanie sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy dňa 03.04.2017 o 09.00 hod. formou testu, ktorý sa skladá zo subtestov zameraných na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v kategóriách: verbálne a pamäťové schopnosti, testovanie odolnosti voči psychickej záťaži, spracovanie slovenského a cudzojazyčného textu. Forma skúšky je písomná. Maximálny počet získaných bodov je 100. 

     2. Študijné výsledky zo ZŠ

      Výsledný priemerný prospech z  predmetov SJ,CJ,D,Z,Pr,M,F,CH, (max. 50 bodov podľa nižšie uvedenej tabuľky) v nasledujúcich troch klasifikačných obdobiach:

     - pre uchádzačov z 8. ročníka ZŠ: 2. polrok 6. ročníka, 2. polrok 7. ročníka, 1. polrok 8. ročníka

     - pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ: 2. polrok 7. ročníka, 2. polrok 8. ročníka, 1. polrok 9. ročníka.                                                            

     Priemer                                 Body                            Priemer                                 Body

     1,000 – 1,150                       50                                1,601 – 1,700                       20

     1,151 – 1,200                       45                                1,701 – 1,800                       15

     1,201 – 1,300                       40                                1,801 – 1,900                       10

     1,301 – 1,400                       35                                1,901 – 2,000                       5

     1,401 – 1,500                       30                                2,001 –     ...                         0

     1,501 – 1,600                       25

      

     3. Umiestnenie v celoslovenskom a krajskom kole olympiád zo SJ, CJ, M, F, CH, Pr, Z

     Krajské kolo:  1. miesto ... 10 bodov                           Celoslovenské kolo:  1.miesto ... 15 bodov

                          2.  miesto ...  8 bodov                                                             2.miesto ... 13 bodov

                          3.  miesto ... 6 bodov                                                              3.miesto ... 11 bodov

     Započíta sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Originál dokladu o umiestnení, alebo kópie potvrdené riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou do 28.02.2017.

     B. Pri bodovej rovnosti sa bude brať do úvahy:

     1. žiak so ZPS (doložené rozhodnutie od prísl. lekárskej posudkovej komisie do 28.02.2017 )
     2. vyšší počet bodov za test
     3. lepší študijný priemer (porovnávať sa budú výsledky od posledného klasifikačného obdobia smerom k predchádzajúcemu posudzovanému klasifikačnému obdobiu)
     4. vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach

      

     Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 165.

      

     C. Neúčasť na prijímacej skúške

     Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do jej ukončenia, čiže do 03.04.2017  vrátane. Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

     D. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov  do piatich pracovných dní po konaní prijímacej skúšky na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na www stránke školy (www.gvrbove.edu.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov uvedených pod číselným kódom, ktorý bude oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku. Uchádzači budú zoradení v poradí podľa celkového poštu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či vykonali prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

     E. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania.

     Riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho zákonnému zástupcovi uvedenému na prihláške uchádzača spolu s informáciou o termíne zápisu prijatých uchádzačov, ktorý vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača na základe zápisného lístka vydaného základnou školou. Zápis sa uskutoční na sekretariáte Gymnázia.  

     F. Zápis prijatých uchádzačov.

     Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta.

     G. Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium pre školský rok 2016/2017 budú ešte prerokované a schválené na   pedagogickej rade v januári 2017.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje