• Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov

    • Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov v školskom roku 2019/2020:

     17.10.2019         

     Do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnému poradcovi záujem o štúdium na dvoch stredných školách / 2 rôznych odboroch). Záujemcovia o bilingválne štúdium nahlásia záujem. Výchovný poradca doručí zber nových informácií do Školského výpočtového strediska (ŠVS) v Liptovskom Mikuláši

      04.11.2019 Celoslovenský projekt periodického testovania žiakov základných a stredných škôl pod názvom KOMPARO, v našej ZŠ pre žiakov 9. ročníka

     20.11.2019

     streda

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
       1.2.2020 Do tohto termínu  stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
      12.2.2020

     Do tohto termínu  predloží žiak prihlášku na štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium, umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonným zástupcom, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnému poradcovi aj s diplomami a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných  súťažiach.

     do 28.2.2020

     Výchovný poradca odošle do ŠVS zber posledných informácií

        1.4.2020

     streda

       (15.,16.4.2020 

      náhrad.termín)

      Celoštátne Testovanie 9-2019  žiakov 9. ročníkov  základných škôl z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
       do 31.3.2020

     Riaditeľ  SŠ zverejní kritériá pre ostatné (netalentové) učebné a študijné odbory

     25.3.-15.4.2020  Ta l e n t o v é   s k ú š k y
       do 10.4.2020 Do tohto termínu podať  prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory, s podpisom žiaka, jeho zákonného zástupcu, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnému  poradcovi
        12.5.2020       1. k o l o   p r i j í m a c í ch   s k ú š o k
        19.6.2020 2. k o l o   p r i j í m a c í ch    s k ú š o k

     Niektoré dôležité webové stránky:

     www.kamposkole.sk - radí Centrum kariérneho poradenstva v Trenčíne, aj žiakom ZŠ

     www.icm.sk - Informačné centrá mladých, nájdete tu aj informácie o voľbe povolania

     www.povolania.eu - sprievodca svetom povolaní

     www.istp.sk - v Kartotéke typových pozícií (KTP) nájdete hlavné znaky povolaní a zamestnaní

     www.strednaskola.sk - nájdete to odpovede na všetko, čo sa týka výberu stredných škôl a prijímacích pohovorov

     www.skolaplus.sk - univerzálny edukačný portál

     www.modernaskola.sk - servis pre rodičov, učiteľov a deti                  

     INFORMÁCIE K STREDNÝM ŠKOLÁM

      

     Dôležité termíny pre deviatakov

     • 17. 11. 2019 - do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnému poradcovi záujem o štúdium na dvoch  stredných školách (2 rôznych odboroch)

     • 01. 02. 2020 - do tohto termínu  stredné školy  zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny  talentových skúšok

     • 20. 02. 2020 - do tohto termínu  predloží  žiak prihlášku na   štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium,  umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnej poradkyni, aj s diplomami  a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných súťažiach.


     Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

     • 1.4. 2020 - TESTOVANIE 9 - 2019

     • 31. 03. 2020 - do tohto termínu stredné školy zverejnia kritéria na netalentové odbory

     • 25. 3. – 15. 4. 2020  - v tomto období sa uskutočňujú talentové skúšky

     • 16. a 17.4. 2020 - TESTOVANIE 9 - 2019  - náhradný termín

     • 10. 04. 2020 - do tohto termínu predloží  žiak prihlášku na  študijné a učebné odbory nevyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnej poradkyni!

      Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

     • 25. 04. 2020 - do tohto termínu stredné školy zverejnia výsledky talentových skúšok

     • 14. 05. 2020 - 1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín (vrátane 8-ročných gymnázií)

     • 17. 05. 2020 - 1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín (vrátane 8-ročných gymnázií)  

     • od 15. 05. 2020 - odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

     • 31. 05. 2020 - do tohto termínu stredné školy zverejnia, či majú voľné miesta a či sa koná 2. kolo prijímacích   skúšok

     • 19. 06. 2020 - 2. kolo prijímacích skúšok

      

     PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY

     • Žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá. 
     • Žiaci 9. ročníka môžu podať tiež 2 prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou a 2 prihlášky na školy všeobecné .
     • Pre žiakov 5. ročníka platí podobný postup - podľa nového „Školského zákona“ sa môžu hlásiť na 8-ročné gymnáziá žiaci po ukončení 5. ročníka.
     • Po doručení rozhodnutia o prijatí bude žiakovi vydaný zápisný lístok – s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.
     • Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Zápis môže opätovne zákonný zástupca zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ – 2x. V prípade, že žiak nie je prijatý, môže zákonný zástupca podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 

      

     ZÁPISNÝ LÍSTOK

     • Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
     • Žiak sa na zápis dostaví spolu so zákonným zástupcom a prinesie zápisný lístok.
     • Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola iba jeden. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. 
     • Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu u výchovného poradcu!!!!
     • Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje!

      

     Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. 

     • Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis.
     • Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi).
     • Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Výňatky z legislatívy

     Výchova a vzdelávanie v stredných školách

     V článku sa odvolávame na zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach.

     Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.

     Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

     Prihlášky na vzdelávanie

     (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

     (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

     Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

     (1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0.

     (2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

     (3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     a) úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a

     1. nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho ročníka horší ako 2,0,

     2. splnil podmienky prijímacieho konania

     (4) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

     (5) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

     (6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,75

     § 65

     (3) Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak.

      (4) Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

            Mgr. Viliam Žitňanský - výchovný poradca

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje