• Integrácia žiakov a poruchy učenia

    • Integrácia žiakov a poruchy učenia - od 1.9.2023 sa miesto slova ,,integrácia" používa pomenovanie ,,podporné opatrenia".

      

     Základné pojmy:

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / ďalej ŠVVP/:

     je žiak s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiak s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu a žiak intelektovo nadaný.

     Integrovaný žiak:

     je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý, alebo je žiakom základnej školy, na základe písomnej žiadosti rodiča a písomného vyjadrenia (odporúčania) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.

     Proces integrácie:

     1. Ak má žiak určité problémy a nedostatky v učení, triedny učiteľ a výchovný poradca   odporučí rodičovi návštevu špeciálnopedagogickej poradne,    pedagogicko-psychologickej poradne

     2. Na základe diagnostiky školského psychológa a odporučeniach špeciálneho pedagóga, môže rodič podať písomne žiadosť o integráciu svojho dieťaťa riaditeľovi školy

     3. Ak je žiak evidovaný ako integrovaný, škola mu vypracuje povinnú dokumentáciu a zabezpečí špecifické úpravy organizácie vyučovania podľa odporúčania poradenského zariadenia

     4. Žiak so ŠVVP s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov ZŠ

     5. Pre žiakov so ŠVVP sa pri hodnotení a klasifikácii postupuje podľa Metodického materiálu k hodnoteniu a klasifikácii žiakov so ŠVVP

      

                    Poruchy učenia treba podchytiť včas, aby

                                             dieťa v škole netrpelo.

     Deti trpia i poruchami učenia

      

     Za náhlym zhoršením prospechu nemusí byť vždy len lajdáctvo

                                                                                                                                                    

     Mnohým rodičom môže radosť zo svojho školáka pokaziť zistenie, že ich dieťa trpí niektorou z porúch učenia. Narušenú schopnosť až neschopnosť naučiť sa čítať, písať alebo počítať zisťujú špeciálni pedagógovia u stále rastúceho počtu detí. Problémy s učením má päť až desať percent žiakov. Dôležité je takéto dieťa čo najskôr podchytiť, aby mu odborníci mohli pomôcť jeho poruchu kompenzovať.

     V posledných rokoch pribúdajú deti s rôznymi poruchami učenia. Podľa odborníkov má problémy s čítaním, písaním či počítaním päť až desať percent školákov, európske štatistiky hovoria až o dvadsiatich percentách. Nárast počtu takýchto detí je spôsobený najmä zlepšenou diagnostikou. Napriek tomu sa im však stále nevenuje dosť pozornosti. 

     Rodičia mnohých školákov už zažili nepríjemné prekvapenie, že ich dieťa nezvláda školu podľa ich predstáv alebo si náhle zhoršilo prospech v niektorom z predmetov. Najčastejšie išlo o písanie, čítanie alebo matematiku. Nemusí sa za tým skrývať lajdáctvo či nedostatočná inteligencia, ale môže ísť, a čoraz častejšie aj ide, o niektorú z porúch učenia, o dysfunkciu. Práve v týchto predmetoch sa totiž prejavuje najčastejšie. Je veľmi ťažké zistiť u dieťaťa nejakú dysfunkciu ešte predtým, ako príde do školy. Akýmsi náznakom, nie však smerodajným, by mohol byť fakt, že sa dieťa odmieta zaoberať grafickou činnosťou.

      

              Čo by mali robiť rodičia

     1. Všímať si správanie dieťaťa, najmä jeho prípadné problémy v niektorých   predmetoch.
     2. V spolupráci s učiteľom pri prvom podozrení navštíviť špeciálneho pedagóga, ktorý dieťa vyšetrí.
     3. Po diagnostikovaní niektorej z vývinových porúch treba po porade s odborníkom vybrať pre dieťa vhodnú školu či zvážiť jeho integráciu do bežnej školy.
     4. Pravidelne navštevovať špeciálneho pedagóga.
     5. Nevyhnutná je systematická a dlhodobá práca s dieťaťom doma. Niekedy to môže znamenať aj niekoľko rokov.
     6. Vyvarovať sa toho, aby sme všetky školské neúspechy dieťaťa pred ním ospravedlňovali jeho poruchou. Dieťa sa uspokojí a v škole často poľaví.

      

      

     Úspešní môžu byť aj dysfunkční ľudia

     Cieľom odborníkov je naučiť školáka s poruchou učenia, aby ju nejakým spôsobom kompenzoval a mohol sa tak ďalej v živote uplatniť. Ak si dieťa nájde svoj štýl, môže fungovať bez väčších problémov. Pomáhajú mu k tomu aj rôzne pomôcky, dysgrafikom napríklad diktafón, dyskalkulikom matematické tabuľky.
        Oproti minulosti nastal veľký posun, pretože takéto deti už nie sú odpisované a kategorizované ako slabí žiaci. Hoci je jasné, že napríklad dyskalkulik sa nikdy nestane matematikom, stále mu zostáva dostatok iných možností, kde by mohol byť úspešný. Deti s dysfunkciami sú totiž priemerne až nadpriemerne inteligentné a zvyčajne majú talent pre niektorý iný odbor. Na trhu práce môžu svoj hendikep kompenzovať inými vlastnosťami, ako sú cieľavedomosť, tvorivosť či zodpovednosť. Ich zamestnávatelia to často veľmi ocenia.

      

     Aké dysfunkcie poznáme

     Dyslexia - porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov. Spolu s dysgrafiou najrozšírenejšia porucha.

     Dysgrafia - porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

     Dysortografia - porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

     Dyskalkúlia - porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov. Ich počet v poslednom období rastie.

     Dysmúzia - nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu.

     Dyspraxia - porucha schopnosti naučiť sa vykonávať zložité úkony. Spolu s dysmúziou patrí medzi menej závažné poruchy. Možno hovoriť skôr o menej šikovných deťoch.

      

     Materiály k tejto problematike nájdete na nasledových stránkach: 

      

          www.statpedu.sk    - integrácia

                               www.modernaskola.sk

                               www.predys.szm.sk

                               www.dys.sk

                               www.nasarodina.sk

                               www.vudpap.sk

                               www.pistalka.sk

      

     Neviete na koho sa máte obrátiť o pomoc?

     V prvom rade je to triedny učiteľ a výchovný poradca.

      

              www.icm.sk                                                

                              www.linkadeti.sk

                              www.mamatata.sk

      

     Ďalšie informácie:

     ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA ŽIAKOV

     ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI, SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

      

     ZÁKLADNÉ POJMY 

     Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2 písm. s). Vysvetlenie: školskou integráciou sa v súčasnosti chápe iba individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP do tried základnej školy pre žiakov bez špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb. V minulosti formou integrácie bola aj výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach základných škôl. 

     Školská integrácia sa realizuje v školách podľa školského zákona okrem špeciálnych škôl a špeciálnych tried v základných školách. Žiak, ktorý je vzdelávaný formou školského začlenenia má vypracovaný individuálny vzdelávací program. Od 01. 09. 2011 – od účinnosti vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. o základnej škole – podľa §13 ods. 2 – počet integrovaných žiakov v triede ZŠ nie je obmedzený. 

     ŽIAK SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

     Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

     (§2, písm. i) je výchovno – vzdelávacou potrebou požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno – vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov. (§2, písm. j) dieťaťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami alebo žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je dieťa alebo žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálny výchovno – vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

      

     Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí: 

      žiak so zdravotným znevýhodnením je žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchami správania. 

      žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

      žiak s nadaním 

      

     Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole je možné považovať len takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu. Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu je súčasťou formulára Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy. U žiaka, ktorého ťažkosti v učení, v správaní sú prechodného charakteru, poradenské zariadenie vydá pre školu len odborné odporúčanie, ktorého uplatnenie zabezpečí zlepšenie jeho psychosomatického stavu.

     KOMPENZAČNÉ A ŠPECIÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY PRE DETI A ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

     Kompenzačné pomôcky umožňujú žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zlepšiť výkon žiak, umožniť im pohyb, dorozumievanie a uľahčiť učenie. Žiak so ŠVVP využíva kompenzačné pomôcky v závislosti od druha a stupňa zdravotného znevýhodnenia a preto nie každý žiak so ŠVVP potrebuje pri výchovno – vzdelávacej činnosti tieto pomôcky využívať. 

     K pomôckam pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré využívajú vo výchovno – vzdelávacom procese na osvojenie vedomostí a zručnosti, a ktoré využívajú pri overovaní vedomostí patria: 

      upravené učebné materiály 

      špeciálne učebnice, pracovné zošity a listy 

      pomôcky v pracovni školského špeciálneho pedagóga ( kartičky, pracovné listy na fonematické uvedomovanie, pracovné listy na sluchovú diferenciáciu slova, gramatické prehľady a cvičenia, sluchové pexeso, pracovné listy na čítanie s porozumením, matematické pracovné listy a názorné pomôcky, iné.) 

      slovníky, pravidlá slovenského pravopisu, kalkulačka pre žiakov s vývinovou poruchou učenia – dyskalkúlia, tabuľky, vzorce, vzory príkladov a iné. 

      špeciálne upravené učebné texty (upravená veľkosť písma, zvýraznenie a členenie textu, iné) 

      

     DOKUMENTÁCIA INDIVIDUÁLNE INTEGROVANÉHO ŽIAKA SO ŠVVP 

      

      Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (schválený MŠ SR pod č. CD – 2008-17271/37405-1:914 dňa 24. Októbra 2008 s platnosťou od 1. Januára 2009 – 

     ďalej len „návrh na prijatie“). Tento formulár sa pri zmene školy znovu nevyplňuje, škola, ktorá vzdeláva žiaka doposiaľ, uvedené tlačivo spolu s ďalšou osobnou dokumentáciou žiaka zašle škole, do ktorej bol žiak prijatý. 

      Správa zo psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia vypracovaná v poradenskom zariadení musí obsahovať aj návrh na formu vzdelávania dieťaťa alebo žiak (vzdelávanie v špeciálnej triede, v špeciálnej škole, v školskej integrácii). 

      Správu z odborného vyšetrenia (podľa potreby, ako navrhnú špeciálni pedagógovia podľa príslušnej pédie) 

      Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (k školskej integrácií). Tlačivo D4 vyplní poradenské zariadenie. 

      Individuálny výchovno – vzdelávací program začleneného žiaka. 

      Rediagnostické vyšetrenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa vykonáva podľa potreby 

     konkrétneho žiaka: 

      jeho frekvenciu s cieľom úprav odporúčaní pre výchovu, vzdelávanie a usmernenie vo vzťahu k jeho psychofyzickému vývinu navrhuje poradenské zariadenie. 

      môže požiadať aj škola alebo zákonný zástupca. 

      tiež školský inšpektor. 

      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje