• Vzor odvolania

    •  

     V Z O R    O D V O L A N I A  proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

     Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ (zákonného zástupcu žiaka)

      

     Názov a adresa školy

                                                                                                      (strednej školy, ktorá rozhodnutie  vydala)

                                            

                                                                                                                                      Miesto a dátum  (podania odvolania)

      

     VEC

              Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu

                                      Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podávam odvolanie proti rozhodnutiu (uviesť číslo rozhodnutia) zo dňa

     (uviesť dátum vydania rozhodnutia) riaditeľa školy (uviesť presný názov školy) o neprijatí na štúdium do 1. ročníka v školskom roku (uviesť príslušný školský rok).

                                  Môj syn (dcéra) (uviesť meno a priezvisko), narodený(á) (uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) prijatý(á) do študijného/učebného odboru (uviesť

     kódové číslo a názov odboru) z dôvodu (uviesť dôvod neprijatia uvedený  v rozhodnutí o neprijatí na štúdium).

                                 Odvolanie podávam z dôvodu (uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolania proti neprijatiu žiaka/žiačky na štúdium na strednej škole, špeciálnej strednej škole,

     odborom učilišti alebo praktickej škole).

      

                                                                                                  Vlastnoručný podpis

                                                                                          (zákonného zástupcu žiaka)

      

      

     Poznámky :

     • Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
       
     • Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.
       
     • Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.
       
     • Stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie o neprijatí vydala, môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie (autoremedúra).
       
     • Ak stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala nerozhodne o odvolaní, predloží ho aj so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu a upovedomí o tom zákonného zástupcu žiaka.
       
     • Odvolacím orgánom je správny orgán vyššieho stupňa nadriadený príslušnej strednej škole, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala a tým je v štátnych stredných školách príslušný samosprávny kraj.
       
     • Pre štátne špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy je odvolacím orgánom príslušný krajský školský úrad.
       
     • Ak sú pre to dôvody, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium potvrdí.
       
     • Proti rozhodnutiu samosprávneho kraja alebo krajského školského úradu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje