• Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka

    • Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka pre školský rok 2017/2018:

     Postup pri podávaní prihlášok na 8-ročné gymnáziá podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredné školy (SŠ)

     1. Do prvého ročníka 8-ročného gymnázia môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil piaty ročník ZŠ v príslušnom školskom roku.

     2. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

     3. Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na 8-ročné G a dve prihlášky na 8-ročné G , ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, t.j. talentovú skúšku.

     4. Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na 8-ročné G sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svs.edu.sk a nachádzajú sa tam aj zoznamy 8-ročných G a odkazy na jednotlivé G.

     5. Prihlášku na SŠ vyplňuje výchovný poradca na základe podkladov uvedených v databáze ZŠ získaných od rodičov. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi na potvrdenie o zdravotnom stave žiaka (za toto potvrdenie sa platí poplatok). Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka.

     5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži (športová, umelecká ...).

     Termíny na odovzdanie prihlášok na 8-ročné gymnáziá s talentovou skúškou:

     – do 1.2.2018 gymnáziá zverejnia kritériá a presné termíny prijímacích skúšok (PS) na 8-ročné gymnáziá s talentovou skúškou

     do 10.2.2018 rodič odovzdá výchovnému poradcovi (VP) názov 8-ročného gymnázia s talentovou skúškou, kam chce zákonný zástupca žiaka odoslať prihlášku. Vyplnenú prihlášku dostane žiak od VP.

     do 20.2.2018 vrátiť prihlášku potvrdenú od lekára a podpísanú zákonným zástupcom žiaka a žiakom do školy. Následne do 28. 2. 2017 ZŠ odošle prihlášky na 8-ročné gymnáziá s talentovou skúškou.

     – talentové skúšky sa konajú od 25.3. do 15.4.2018.

     Termíny na odovzdanie prihlášok na 8-ročné gymnáziá

     – do 23.3.2018 odovzdať VP názov 8-ročného gymnázia, kam chce zákonný zástupca žiaka odoslať prihlášku. Vyplnenú prihlášku dostane žiak od VP.

     – do 10.4.2018 vrátiť VP prihlášku potvrdenú od lekára a podpísanú zákonným zástupcom žiaka a žiakom. Následne do 20.4. 2018 ZŠ odošle prihlášky na 8-ročné gymnáziá.

     Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a vo štvrtok. V školskom roku 2016/2017 je to 15.5. a 18.5.2018.

     Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.

     Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola iba jeden. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu u výchovného poradcu.

     Pri neprijatí žiaka na 8-ročné gymnázium sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

     Do 8-ročného gymnázia možno prijať žiaka len do prvého ročníka!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje