• Osemročné gymnázium

    • Prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom (trieda PRIMA):

     1.   Prijímacie konanie do prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom (do triedy PRIMA) sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

     2.   O osemročné štúdium sa môžu uchádzať len žiaci navštevujúci 5. ročník základnej školy.

     3.   Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (zákon č. 324/2012 Z. z.) a študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole do výšky plánovaného počtu žiakov (28) podľa stanovených kritérií a zostaveného poradia uchádzačov, ak následne úspešne ukončia 5. ročník základnej školy.

     4.   Poradie žiakov sa zostaví na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacích skúškach, dosiahnutých študijných výsledkov na ZŠ, umiestnenia v súťažiach.

     Postup na zostavenie poradia uchádzačov

     1.    Uchádzači budú prijímaní po úspešnom vykonaní písomných prijímacích skúšok podľa poradia zostaveného  na  základe  celkového  bodového  hodnotenia  tak,  aby  počet  prijatých  žiakov nepresiahol plánovaný počet 28.

     2.    Písomné prijímacie skúšky bude konať žiak z matematiky a zo slovenského jazyka. Úlohy budú zamerané na overenie vedomostí a zručností žiakov v súlade so ŠVP pre ISCED 1 a čiastočne pre ISCED 2. Vybrané obsahy z oboch predmetov sú zverejnené na stránke školy.

     3.    Celkové bodové hodnotenie žiaka zohľadňuje výsledky prijímacích skúšok, študijné výsledky dosiahnuté na ZŠ a úspechy v súťažiach nasledovne:

     Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne aspoň 20 bodov z každého predmetu - zo slovenského jazyka i z matematiky.

     4.    Body za študijné výsledky dosiahnuté na ZŠ budú pridelené podľa koncoročných známok v 4. ročníku a polročných známok v 5. ročníku uvedených v prihláške nasledovným spôsobom:

     a) Výchovné a nepovinné predmety sa nezapočítavajú do priemeru.

     b) Ak mal žiak na ZŠ dva povinné cudzie jazyky, započítavajú sa známky z jazyka, v ktorom mal
          lepší  priemer.

     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     1.   Prihlášku na štúdium je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy, ktorý ju do 20. marca 2024    pošle  strednej škole.

     2.   Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené  najneskôr na druhý deň po prijímacích skúškach na oznamovacej nástenke školy a na webovom sídle školy.

     3.   Riaditeľ gymnázia odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí najneskôr do 19. mája 2024.

     4.   Neprijatí uchádzači budú mať možnosť podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí prostredníctvom riaditeľa.

     5.   Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v stanovenom termíne, určí riaditeľ gymnázia náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške musí byť závažný a oznámi ho uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke  gymnázia  najneskôr  v deň  konania  prijímacích  skúšok  do 8.00  hod.  a doloží  ho potvrdením od lekára, príp. iným hodnoverným potvrdením.

         6. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov v termíne, ktorý bude oznámený prijatým uchádzačom spolu s rozhodnutím o prijatí. Ak sa prijatý uchádzač     nezúčastní zápisu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.). Škola  ponúkne  uvoľnené  miesto  ďalšiemu  uchádzačovi  v poradí  podľa  celkového  bodového hodnotenia.

     7.   V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov, rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní riaditeľ školy do 31. mája 2024.

     8.   Žiak bude v triede  PRIMA študovať dva cudzie jazyky. Povinné je štúdium anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk si vyberie z nasledovnej ponuky: nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk alebo ruský jazyk. Výber druhého cudzieho jazyka uvedú prijatí uchádzači v dotazníku, ktorý im bude doručený spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky a odovzdajú v deň konania zápisu. Žiakom bude vyhovené podľa počtu prihlásených žiakov na jednotlivé jazyky a podľa poradia v akom sa umiestnia v prijímacom konaní tak, aby bolo spokojných čo najviac žiakov. Okrem jazyka si žiaci vyberú jeden z predmetov etická výchova - náboženská výchova.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje