• PRE DEVIATAKOV:

    • Deviataci sa musia pripraviť na prijímacie skúšky

     Dôležité zmeny sa týkajú prijímania žiakov základných škôl na štúdium na strednej škole

     Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (aj školský zákon), pripravil zmeny v prijímacom konaní na štúdium na strednej škole už v tomto školskom roku.
     Zákon, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky v septembri 2012, nadobudne vo väčšine článkov a paragrafov účinnosť od 1. januára 2013 a okrem zmien v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave prináša zmeny i v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité zmeny sa týkajú prijímania žiakov základných škôl na štúdium na strednej škole.
     Doteraz bol žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky. Zároveň mohol riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti, čo realizovala väčšina stredných škôl. Žiaci tak boli prijímaní na základe kritérií, ktoré zohľadňovali ich prospech na vysvedčeniach zo základnej školy, úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov, úspešnosť na predmetových olympiádach alebo športových či vedomostných súťažiach. Len niektoré školy, zväčša gymnáziá, robili výber žiakov do prvého ročníka aj na základe konania písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky.

     Aktuálna novela zákona upravuje školský zákon v § 65 ods. 3 tak, že riaditeľ strednej odbornej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania. Z uvedeného vyplýva, že bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky). Ostatní, teda uchádzači o štúdium na gymnáziách resp. uchádzači o štúdium na stredných odborných školách v študijných odboroch s maturitou,musia absolvovať prijímaciu skúšku. Iba žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky, toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje