• Zaraďovanie detí

    •         Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 10.septembra príslušného školského roka. O zaradení dieťaťa do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza pani vychovávateľke. V prípade, že dieťa nenavštevovalo po celý mesiac ŠKD zo závažných dôvodov  je v danom mesiaci oslobodené od poplatku. Aj v tomto prípade je evidované ako člen ŠKD. Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí, v ktorom sú okrem jeho osobných údajov uvedené aj informácie o predpokladanom rozsahu  pobytu dieťaťa v ŠKD počas celého školského roka a odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa, ktoré rodič oznamuje vychovávateľke vopred písomne. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič vždy písomne. Deti bez písomného ospravedlnenia neuvolňujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje