• Charakteristika ŠKD

    • Zabezpečuje pre deti nenáročnú činnosť zameranú na vzdelávaciu oblasť- prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. ŠKD je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť. Záujmové vzdelávanie v našom ŠKD je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplnený formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

     Výchovnú činnosť vykonávame v týchto oblastiach záujmových činností:

     • spoločensko- vedná oblasť,
     • pracovno- technická oblasť,
     • prírodovedno- environmentálna oblasť,
     • esteticko- výchovná oblasť,
     • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť,
     • odpočinková oblasť -rekreačná oblasť,
     • príprava na vyučovanie -Vzdelávacia oblasť.

     Školský klub detí, ďalej ŠKD, podľa  Zákona č.245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu  školského  zariadenia  zameranú  na  ich   prípravu na  vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie  ich záujmov v čase mimo vyučovania. Školský klub detí sa člení na oddelenia podľa veku detí, pričom ich počet v oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede podľa § 29 ods.5 najviac však 25.

     V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VP. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky.

     V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VP v ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.

      

     Fotky: http://zssmshstreda.edupage.org/album/?

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje