• Poradenstvo

    • Stredné školy u nás

     Patria do troch kategórií: gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia
     - 8-ročné gymnázia, ktoré prijímajú žiakov so skončeným 4. ročníkom
     - Bilingválne gymnázia s 5-ročným štúdiom, ktoré prijímajú žiakov už po 8. ročníku

      

     Štúdium na osemročných gymnáziách

     Informácie o podávaní prihlášok nájdete v časti Voľba povolania.
     Komu sú určené osemročné gymnáziá?
     Sú určené nadaným žiakom a výrazným študijným typom, ktorí učenie na I. stupni ZŠ zvládajú bez problémov a dosahujú výborné výsledky. „Oficiálna" predstava ministerstva školstva je taká, že by v OG malo študovať približne 5 % príslušného populačného ročníka. Inými slovami z 30-člennej triedy štvrtákov by do OG mali odísť v priemere 1 – 2 žiaci.
     Aké predpoklady by mal spĺňať štvrták, ktorý chce študovať v osemročnom gymnáziu?
     • mal by byť intelektuálne zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú,
     • mal by to byť študijný typ, ktorému nerobí problém prečítať si nejaký „odborný" či učebnicový text, porozumieť mu, pochopiť nové pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú, byť schopný svojimi slovami ho zreprodukovať a sformulovať jeho hlavnú myšlienku,
     • mal
     • mal by mať bohatú slovnú zásobu,
     • mal by sa bez problémov učiť cudzie jazyky,
     • mal by mať dokonale zvládnuté učivo I. stupňa ZŠ (t. j. ovládať pravopis, rád, často a dobre čítať, a to s porozumením
     Aké sú výhody a nevýhody štúdia v osemročnom gymnáziu? V čom sa líši od ZŠ?
     Nie je ľahké posudzovať výhody a nevýhody štúdia v OG, pretože hodnotenie môže byť subjektívne. To, čo niektorí rodičia (a odborníci) považujú za výhodu, považujú iní naopak za nevýhodu. Koniec koncov, aj samotná myšlienka OG je odborníkmi vnímaná rozporuplne: v niektorých krajinách je obhajovaná a podporovaná, v iných je kritizovaná. Niekde sa existujúce OG dokonca postupne rušia pre ich údajné negatívne dopady na žiakov a na spoločnosť ako takú.
     Základné charakteristiky štúdia v OG a rozdiely oproti ZŠ sú zhruba takéto:

     • Žiaci študujúci v OG majú o rok kratšiu cestu k maturite: po 4 rokoch na základnej škole študujú 8 rokov v OG, teda spolu 12 rokov po maturitu. Ostatní žiaci navštevujú 9 rokov základnú školu a následne 4 roky strednú, teda spolu 13 rokov po maturitu. Je však otázne, do akej miery je toto skrátenie výhodou, nakoľko žiaci potom nastupujú na vysokú školu menej psychicky vyzretí.
     • Dochádza k podstatne skoršiemu profilovaniu žiakov. Bežný žiak sa rozhoduje až v 9. ročníku (t. j. vo veku 15 rokov), aký typ stredoškolského štúdia si zvolí: akademické vzdelávanie v gymnáziu, odborné vzdelávanie v SOŠ alebo vyučenie v SOU. V prípade prestupu zo ZŠ v OG fakticky dochádza k tomuto rozhodnutiu už vo veku 10 – 11 rokov. Prípady, že by niekto prestúpil po kvarte z OG do SOŠ alebo SOU sú ojedinelé. Voľba OG teda znamená pomerne jednoznačnú akademickú orientáciu. Na druhej strane, riziko predčasnej špecializácie je spravidla vyvážené motivujúcejším prostredím, ktoré poskytuje dieťaťu podmienky pre rýchlejší intelektuálny rast.
     • Štúdium v OG je po viacerých stránkach náročnejšie. Učivo sa preberá rýchlejšie, pretože sa musí prebrať za 8 rokov (namiesto za 9). Celková úroveň žiakov v triedach je vďaka selekcii vyššia, čo môže učiteľov zvádzať k rýchlejšiemu tempu a náročnejším formám vyučovania. Vyššie nároky môžu na niektoré deti pôsobiť nemotivačne až frustrujúco, hoci v ZŠ by štúdium zvládali bez problémov.
     • Učitelia v OG majú spravidla vyššiu odbornú úroveň a sú náročnejší, pretože sú zvyknutí na prácu so staršími, vyspelejšími žiakmi. Učitelia v ZŠ sa zasa spravidla dokážu lepšie prispôsobiť mentalite žiakov vo veku 10 – 14 rokov.

     Celoplošné testovanie žiakov 5.  a  9. ročníka

     Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých ZŠ z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

      

     Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ je organizované Štátnym pedagogickým ústavom a MŠ. Hoci vyvíjame maximálne úsilie, aby všetky informácie boli aktuálne a správne, smerodajné by pre vás mali byť informácie uverejnené na stránkach Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva SR.
     Základné informácie:
     1. Koho sa týka Celoštátne testovanie 9. ročníka?
     2. Kedy sa uskutoční testovanie?
     3. Z čoho budú žiaci testovaní?
     4. Ako bude prebiehať samotné testovanie?
     5. Kedy sa žiaci a školy dozvedia výsledky?
     6. Aký vplyv majú výsledky Testovania 9 na prijatie žiaka na SŠ?

     1. Koho sa týka Celoštátne testovanie ?
     Testovanie sa týka všetkých žiakov 9. ročníka na základných školách a špeciálnych základných školách v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Testovanie sa týka aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovaním sa získavajú objektívne informácie o vedomostnej úrovni a osvojených kompetenciách žiakov ZŠ. Okrem úloh zameraných na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka testovaní žiaci riešia úlohy na zistenie úrovne matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku, čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku.

     2. Kedy prebehne testovanie?

     TESTOVANIE 9-2016  sa koná 6. apríla 2016 (streda)

     - náhradné TESTOVANIE 9-2016  sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok)

     - o TESTOVANIACH deviatakov sa dozviete viac (testy z minulých rokov, výsledky):

     www.exam.sk

     www.statpedu.sk

     3. Z čoho sú žiaci testovaní?
     Každý žiak píše test z vyučovacieho jazyka a test z matematiky.
     Pokiaľ ide o obsah testov (t. j. testované učivo), mal by byť v súlade s učebnými osnovami testovaných predmetov pre II. stupeň základnej školy a predovšetkým s výstupnými vzdelávacími štandardmi. Súčasťou testovania sú testy matematickej gramotnosti i testy čitateľskej a jazykovej gramotnosti.

     5. Ako prebieha samotné testovanie?
     Časový harmonogram testovania:
     Otváranie zásielok s testami 7.30 h
     Kontrola počtu testov a úplnosti zásielky z matematiky 7.30 - 8.00h
     Začiatok testovania 8.05 h
     Čas testovania:
     8.10 - 8.55 h / 45 minút/ - matematika I. časť - vedomostný / certifikačný/ test
     8.55 - 9.05 h / 10 minút/ - prestávka
     9.05 - 9.35 h / 30 minút/ - matematika II. časť - test matematickej gramotnosti
     9.35 - 9.50 h / 15 minút/ - prestávka
     - kontrola testov z vyučovacieho a štátneho jazyka
     9.50 - 10.35 h / 45 minút/- vyučovací jazyk I. časť - vedomostný test
     10.35 - 10.45 h / 10 minút/- prestávka
     10.45 - 11.15 h / 30 minút/- štátny jazyk II.časť - test čitateľskej a jazykovej gramotnosti
     11.20 h - ukončenie testovania
     Počas testu z matematiky je možné používať kalkulačku a rysovacie pomôcky. Žiaci nesmú používať mobilné telefóny, tabuľky, rôzne vlastnoručne vyrobené prehľady vzorcov, pravidiel a pod.

     !!! Vzorové úlohy môžete nájsť na stránke www.statpedu.sk - certifikačné merania - celoplošné testovanie9

     7. Aký vplyv majú výsledky Celoplošného testovania na prijatie žiaka na strednú školu?
     Vyhláška MŠ SR č.145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov dáva v § 4 ods. 2 a 3 riaditeľovi školy právomoc (po prerokovaní v školskej rade) stanoviť formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, ako aj kritériá na úspešné vykonanie skúšky, na prijatie na štúdium aj na prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky. V § 6 ods. 6 riaditeľovi školy ukladá „prihliadať na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl“, avšak nijako nešpecifikuje, ako výrazne sa má na tieto výsledky prihliadať. Riaditeľ školy má teda pomerne veľkú voľnosť v rozhodovaní: na jednej strane môže stanoviť, že určitý výsledok v Celoplošnom testovaní je postačujúcou podmienkou na prijatie žiaka bez prijímacej skúšky, na druhej strane môže stanoviť, že výsledok sa bude podieľať na celkovom hodnotení žiaka v rámci prijímacieho konania niekoľkými percentami. Svoje rozhodnutie musí každá škola zverejniť na stránkach ŠVS do 15. januára (pre odbory, pri ktorých sa koná talentová skúška), resp. do 20. marca pre všetky ostatné učebné a študijné odbory.


     Poruchy správania

     PORUCHY POZORNOSTI
     Do veľkej „rodiny“ porúch spôsobených oslabením centrálnej nervovej sústavy ( kam patria i vývinové poruchy učenia ), patria poruchy pozornosti s hyperaktivitou ( ADHD ), poruchy pozornosti bez prítomnej hyperaktivity (ADD ).
     Charakteristické prejavy ADD, ADHD:
     - malé rozpätie pozornosti, neschopnosť sústrediť sa na práve riešenú
     úlohu, neschopnosť dokončiť začatú úlohu, sledovať priebeh vyučovania,
     či inštrukcie v domácom prostredí,
     - dieťa sa nechá ľahko rozptýliť vonkajšími stimulmi, nekontroluje svoje prejavy, neobstojí
     v rade, nevie sa hrať potichu, skáče do reči, neuvedomuje si nebezpečenstvo, dôsledky
     svojho konania,
     - nadmerne veľa rozpráva / často odbieha od témy /, dieťa býva často nepokojné a nervózne
     bez zjavnej príčiny, stráca svoje osobné veci, nedokáže si udržiavať poriadok vo svojich
     veciach / napr. na vyučovaní na jeho lavici /.
     Všetky uvedené prejavy sa môžu vyskytnúť v najrôznejších kombináciách / taktiež často i v spojitosti s vývinovými poruchami učenia /, v rozmanitej intenzite a závažnosti. Vďaka spomenutým prejavom v správaní dochádza k narušeniu vzťahov v rodine, ale i vzťahov medzi vrstovníkmi a tak narastá riziko sociálnej izolácie dieťaťa.


     Prijímacie konanie na SŠ

     Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

     1. Aktuálne informácie
     Ministerstvo školstva SR: http://www.minedu.sk/
     Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš: http://www.svslm.sk/
     www.kamnaskolu.sk
     2. Vstupný doklad
     Každý žiak 8. a 9. ročníka vyplní vstupný doklad, kde vypíše všetky údaje, ktoré sú potrebné vpísať do prihlášky. Veľmi precízne je potrebné vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.
     3. Záväznú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou /bilingválne, umelecké, športové školy, matematická trieda, konzervatóriá aj 8- ročné OŠG - telesná výchova a pod./ žiak dostane v januári. Žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku tiež prihlášku na bilingválne gymnáziá. Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 15.1.2009.Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky
     - termín talentovej skúšky
     - telefonický, mail-kontakt na 1. strane
     - dátum na 2. strane
     - podpisy ZZ, žiaka
     - prípadný záujem o ubytovanie na internáte
     - lekárske potvrdenie, pričom je potrebné priamo na mieste skontrolovať čitateľnosť pečiatky a podpis lekára
     4.Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 20.2.2015 do rúk výchovnej poradkyne
     Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, choroby, chrípková epidémia a pod.
     5.Kritériá prijímacieho konania na ostatné školy a gymnáziá budú zverejnené do 20.3. 2015. Do tohto termínu budú zverejnené aj výsledky Celoplošného testovania9. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na uvedené školy. Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. Okrem toho je potrebné na 2. strane uviesť termín konania prijímacej skúšky 1. termín ..........  2015.
     2. termín: .......... .2015.
     6.Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky spolu s prefotenými diplomami je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do ....... 2015. Posledný možný termín odovzdania prihlášky je  .......  04. 2015
     bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná
     7. Po doručení rozhodnutia o prijatí bude žiakovi vydaný zápisný lístok, s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so zákonným zástupcom zapísať na SŠ.
     Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Zápis môže opätovne ZZ zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x
     V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu. Vzor odvolania nájdu žiaci na nástenke výchovného poradcu.
     8. Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade, že žiak nie je na SŠ prijatý po prvom kole sa bude konať ...... 06. 2015
     8. Pre žiakov 4. ročníka platí podobný postup. Je potrebné aby, každý rodič žiaka, ktorý má záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu navštívil výchovnú poradkyňu v čase konzultačných hodín/ prosím telefonicky dohodnúť/.Termín odovzdania vyplnených prihlášok je v prípade talentových skúšok  .......02. 2015
     na ostatné osemročné gymnáziá do ..... 04.2015. Posledný možný termín odovzdania prihlášky je  .......04.2015
     Prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa budú konať    .... 06. 2015.


     SŠ v našom okolí

     Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Športová 41
     Bilingválne gymnázium Nové Mesto nad Váhom, Športová 41
     Gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87
     Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 11
     Stredné odborné učilište Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4
     Združená stredná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul.
     Združená stredná priemyselná škola elektrotechnická Stará Turá
     Stredné odborné učilište odevné Vrbové, J. Zigmundíka 33
     Gymnázium M. Magina Vrbové, Beňovského 358
     Gymnázium P. Coubertin Piešťany, Nám. SNP 9
     Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany, Pod Párovcami 127
     Stredná priemyselná škola Piešťany, Nám. SNP 8
     Stredná záhradnícka škola, Brezová 2
     Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany, Stromová 34
     Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín, M. Rázusa 1
     Bližšie informácie získate na webovej stránke príslušnej školy.

     Mgr. Viliam Žitňanský, výchovný poradca

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje