• Polročné vysvedčenie 2018/2019

    •  

      

     Metodické usmernenie

     k vydávaniu vysvedčení v základnej škole, strednej škole  a špeciálnej škole

     č. 1 /2012

     vydaný Krajským školským úradom v Trenčíne dňa 9.1.2012

      

      

          Krajský školský úrad v Trenčíne v záujme zjednotenia informácií k vydávaniu vysvedčení  v základnej škole, strednej škole a špeciálnej škole  v súlade  so zákonom č.245/208 Z.z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení zákona č. 37/2011 Z.z. a s vyhláškou č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach organizácii školského roka  na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách    v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z    vydáva toto metodické  usmernenie.

      

     Čl. 1

      

     Zmeny vo vydávaní vysvedčení

      

     1.      V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka  triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu  a správania žiaka za prvý polrok1)

     Tento výpis nie je verejnou listinou.

      

     2.      Vysvedčenie za prvý polrok sa vydá na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.1)

      

     3.      V posledný vyučovací deň školského roka sa vydá žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za obidva polroky príslušného školského roka. 2)

      

     4.      V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných  učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.2)

      

      

     Čl. 2

      

     Forma polročného vysvedčenia

      

     1. Základná škola a stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka           školského roka výpis slovného hodnotenie alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za  prvý polrok. Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám.3)

      

      

     Čl. 3

      

     Účinnosť

      

     Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť od 10. januára 2012.

      

      

                                                                                                                   Ing. Ondrej Divinský v.r.

                                                                                                                  prednosta

                                                                                                                   KŠÚ Trenčín

      

     ______________________________

     1 § 55 odsek 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č.37/2011 Z.z

     2 § 55 odsek 11 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č.37/2011 Z.z.

     3 str. 13 v časti  2. Školy , POP 2011/2012 

      

     Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť ZZ.doc, Metodické usmernenie k vydavaniu vysvedčení.doc

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje