• Informácia

    • Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Partizánska 391, Horná Streda, IČO: 36 125 440, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

     1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté osoby - žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, že

     a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako Základnej škole, poskytli pri prihlasovaní žiaka do školy, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti pre primárne vzdelávanie,

     b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších zmien,

     c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú na  tel.č. 0327773112,

     d) príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, školská inšpekcia a ďalší,

     e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

     f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte máte právo prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (písomným, listinným, e-mailovým oznámením),

     h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

      

     2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté fyzické osoby - nájomcov priestorov u prevádzkovateľa, že

     a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri uzatváraní zmluvného vzťahu o prenájme priestorov prevádzkovateľa, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vedenia jeho agendy nájomcov priestorov,

     b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

     c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú na tel.č. 0327773112,

     d) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, obchodná inšpekcia a ďalší,

     e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

     f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte máte právo prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (písomným, listinným, e-mailovým oznámením),

     h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

      

     3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby uskutočňujúce platobné operácie pre prevádzkovateľa, že

     a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri uzatváraní platobného (hotovostného alebo fakturačného) vzťahu, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel jeho povinného vedenia účtovníctva,,

     b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona podľa zákona č. 421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,

     c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľa sú na tel.č.0327773112,

     d) príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, Finančná správa SR, štátna obchodná inšpekcia a ďalší,

     e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

     f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (písomným, listinným, e-mailovým oznámením),

     h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

      

     4. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby - fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že

     a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty,

     b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,

     c) kontakné údaje na zodpovednú osobu u prevádzkovateľ sú na tel.č. 0327773112,

     d) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR,

     e) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,

     f) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,

     h) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním.

     V Hornej Strede dňa 25.mája 2018.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje