• Rodák z Hornej Stredy

    •     MVDr. Jozef Marek, PhDr.   

          Narodil sa v roku 1868 v Hornej Strede. Bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej veterinárnej medicíny, profesor VŠ zverolekárskej v Budapešti. Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1988 pri príležitosti 120. výročia narodenia.

        Pochádzal z rodiny slovenského maloroľníka. Vyštudoval veterinárstvo (PhDr. MVDr.). Už ako 33-ročného ho vymenovali za riadneho profesora na vysokej škole zverolekárskej v Budapešti. Mimoriadne prispel v celosvetovom meradle k povzneseniu internej veterinárnej medicíny. Jeho kniha o zverolekárskej diagnostike z roku 1905 vyšla v šiestich nemeckých a v štyroch maďarských vydaniach, naposledy v Jene roku 1960. Ním zostavená špeciálna patológia a terapia domácich zvierat dosiahla 11 vydaní. Jeho spisy vyšli takmer vo všetkých svetových jazykoch.
     Považovali ho za jedného z najvýznamnejších veterinárov. Bol členom Maďarskej akadémie vied. Šesť vysokých škôl mu udelilo čestné doktoráty a členstvom ho poctili vrcholné veterinárne inštitúcie v USA, Anglicku, Grécku, Juhoslávii, Švédsku, Fínsku a vo Francúzsku. Zomrel 07.09.1952.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje