• Rozvoj reči dieťaťa

    • Rozvíjajme správne reč dieťaťa:

     2 - 2,5 roka:

     Rodič musí byť pre dieťa vzorom správnej výslovnosti, plynulej a zreteľnej reči. Dieťa v tomto veku ešte nemusí správne vyslovovať všetky hlásky. Ak sa mu výslovnosť všetkých hlások nedarí, neopravujte ho, ani nenapomínajte! Aby sa však mohlo naučiť správnu výslovnosť, musí ustavične počuť jej vzor od rodičov. Postupne ho môžete začať učiť rozlišovať pravú a ľavú stranu, pravú a ľavú ruku.

     2,5 – 3 roky:

     Je dôležité pripraviť dieťa psychicky na to, že onedlho pôjde do materskej školy. Keby sa na zmenu prostredia nepripravilo, mohol by to byť pre neho šok s nepriaznivými následkami aj na reč. Kým v oblasti výslovnosti ho ešte netreba opravovať a zatiaľ mu stačí iba vzor správnej reči rodičov, v oblasti gramatiky ho treba citlivo upozorňovať na správne tvary slov. Učíme ho pomenovať najbližších príbuzných, prípadne kamarátov.

     3 – 3,5 roka:

     Ak sa u dieťaťa prejaví fyziologické opakovanie slabík a slov, treba byť veľmi taktickým. Dieťa si to totiž obvykle neuvedomuje. Ak by ste ho však ustavične opravovali, upozorňovali na ne, nútili opakovať slová a vety, ba i trestali za to, že jeho reč nie je úplne plynulá, uvedomilo by si tie ťažkosti a ľahko by sa z nich mohla rozvinúť zajakavosť! Pri neistote je najlepšie navštíviť odborníka, ale v nijakom prípade sa nesnažíme sami „naprávať“ jeho reč. Večná otázka tohto veku „Prečo?“ určite niektorých rodičov unaví a nechce sa im na ňu odpovedať alebo jednoducho ani nevedia prístupnou formou vysvetliť príčinu toho či oného javu. Ak dieťaťu v jeho celkovom rozvoji chceme naozaj pomôcť, musíme sa usilovať trpezlivo, pravdivo a čo najprístupnejšou formou na jeho „prečo“ odpovedať. Učíme sa spolu veku primerané básničky, pesničky a riekanky.

     3,5 – 4 roky:

     Nezabúdajme na rozprávky! Je síce pravda, že dieťa už dokáže sedieť ticho pred televízorom, ale rodičov mu nijaký televízor nenahradí! Naše ľudové rozprávky sú preňho nielen zdrojom potešenia, ale aj rozvoja fantázie a slovnej zásoby. Nečudujme sa, že sa stále dožaduje ich“ repríz“. Čítajme mu aspoň pred spaním. V tomto veku sú najlepšie rozprávky s jednoduchým dejom, ilustrované knižky s rozprávkami. Dôležité je aj porozprávať sa spolu o obrázkoch. Budete prekvapení, ako pekne bude vedieť na otázky odpovedať!

     4,5 – 5 rokov:

     Dieťa sa môže pomocou obrázkov alebo skutočných predmetov učiť poznávať farby. Ak je jeho reč z gramatického hľadiska nápadne chybná, je potrebné navštíviť s dieťaťom odborníka. Ak nechceme dieťaťu ublížiť, nezasahujme do prirodzeného vývinu: ak teda začína uprednostňovať ľavú ruku pred pravou, nenúťte ho násilne používať pravú ruku! Mohlo by to mať pre jeho psychický vývin, ako aj pre vývin reči ťažšie následky.

     5 – 6 rokov:

     Nesmieme zabúdať, že dieťa onedlho pôjde do školy! V nijakom prípade ho nesmieme školou strašiť! Najväčšiu radosť mu urobíme, keď nájde pod vianočným stromčekom školskú aktovku. Ak dieťa navštevuje materskú školu, dôležitá je spolupráca rodičov a učiteľov. Porozprávajte sa s nimi, v čom je dobré a v čom zaostáva, aby prišlo do prvého ročníka čo najlepšie pripravené. Ak má chybnú výslovnosť, je potrebné navštíviť odborníka – logopéda.                                                                       Rady odborníka na detskú reč V. Lechtu, 1993

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje