• OZNAMY:

    • OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Horná Streda  pre školský rok 2020 / 2021

      

     Zápis detí do Materskej školy Horná Streda 916 24 sa uskutoční v termíne máj 2020 v čase od 10.00 do 14.00 hod. v priestoroch MŠ                               

     Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť so zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu Bc.Jankechovou  mimoriadny termín zápisu.

      

     kontakt riaditeľ ZŠ s MŠ: 032 7773175                             

     kontakt Materská škola:   032 7773102

                                                                                                                                                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda

      

     Podmienky zápisu :

     Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne,  bezpečnostné a iné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti.

      

      Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní), a to:

     • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
     • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
     • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom sa budú uplatňovať v prípade, ak počet žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy.

     • Na školský rok 2017/2018 budú prijaté deti s nástupom k 02.09.2017.
     • Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ do 13. mája 2017 vrátane.
     • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy najneskôr do 30.06.2017. Rozhodnutie si po tomto termíne prevezme zákonný zástupca v MŠ osobne.

      

      Forma a priebeh zápisu:

     a)     zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spravidla aj spolu s dieťaťom,

     b)     zápis sa uskutoční formou pohovoru s rodičom, pre možnosť adaptačného

             pobytu dieťaťa,

     c)     zákonný zástupca prinesie písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy   s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, ktorú si môže vopred        vyzdvihnúť v MŠ, alebo nájsť na webovom sídle školy, rodný list dieťaťa.

     Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

     • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
     • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      

     Prijatie dieťaťa do materskej školy:

     Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhláške č.306/2008Z.z. o materskej škole  v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.

     Prijatiu zdravého, alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa predchádza adaptačný, alebo diagnostický pobyt po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa rozhodne vzhľadom na individualitu a osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptácie, a v záujme jeho zdravého vývinu, môže  riaditeľ po konzultácii s rodičmi, s  učiteľkami  alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení tejto dochádzky. 

      

     Tešíme sa na nové detičky a ich rodičov!!!!                            

     Na stiahnutie=Žiadosť o predprimárne vzdelávanie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje