• Informácie o zápise detí do MŠ

    • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:

     Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnil 2. a 3. mája 2022.

     Dieťa sa do MŠ prijímalo na základe písomnej  Žiadosti o predprimárne vzdelávanie  zákonného zástupcu, ktorú predložil riaditeľovi školy. Súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Spôsob prijímania žiadostí:

     Podmienky zápisu:

     Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa  od troch  rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, bezpečnostné a iné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a seba obslužné činnosti.

     Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), a to:

     Ostatné podmienky príjmania:

     Na školský rok 2022/2023 budú prijaté deti s nástupom od 2. septembra 2022.

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ vydá riaditeľ ZŠ s MŠ najneskôr do 15. júna 2022.

     • Osobne - odovzdanie vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonným zástupcom v MŠ ( bez prítomnosti detí).
     • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
     • deti s trvalým pobytom v obci Horná Streda
     • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 4. roky
     • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 3. roky
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje