• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Naša škola sa veľmi aktívne zapojila do celoslovenskej zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" - fotky z tejto aktivity sú v albume. Odkaz - link na ďalšie informácie k tejto aktivite školy TU. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám, učiteľom.

    • Poďakovanie:
     • Poďakovanie:

     • ,,Spomínajte na moju Lenulku všetci vždy len v dobrom.

      Ak je to možné hoci aj zverejnením na stránke Vašej školy, tak ja chcem skutočne všetkým poďakovať, ktorí sa prišli s mojou Lenkou rozlúčiť. Ja si to nesmierne vážim a taktiež aj celý Váš kolektív v škole, mala skvelý kolektív a preto si to vážte.

      Ešte raz srdečne Ďakujem."   Ivan Mačura.

    • Oznam
     • Oznam

     • MŠ SR - Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

      V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

      k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“)

      z dôvodu ochrany života a zdravia

      v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.

      je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

       Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

      1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
      2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
      3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
      4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
      5. dieťa do desiatich rokov veku,
      6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
      7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
      8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
      9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
      10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
      11. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.  Odkaz link na MŠ SR oznamy TU.
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
    • 36125440
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje